การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า(APQP)

รหัสหลักสูตร: 30149

จำนวนคนดู 1025 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่านกระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ

2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้  APQP

หัวข้ออบรมสัมมนา

  - APQP คืออะไร

  - ประโยชน์ของ APQP

  - ความหมายจุดมุ่งหมายเมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์ขั้นตอนของ APQP 

     - การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต

     - การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

     - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

     - การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

     - การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

     - ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

     - กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ Feasibility Review &  Risk analysis

     - การประยุกต์แนวทางของ APQP กับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ

  - Work shop

 

ลักษณะการอบรม :

   1.  2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น

   2.  กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด