หลักสูตร Coaching & Mentoring Techniques

รหัสหลักสูตร: 31602

จำนวนคนดู 1931 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

 หลักการและเหตุผล

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจ เป้าหมายองค์กรท้าทายขึ้นบุคลากรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น

การพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพต้องใช้หลายกระบวนการ และมีวิธีการที่เหมาะสม กับความแตกต่างของสถานการณ์ต่างๆแตกต่างตามบุคลากร หน้าที่ ความรู้ รวมถึงลักษณะอื่นๆของบุคลากร ดังนั้น ปัจจุบันจึงเน้นการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น การพัฒนาโดยใช้การสอนในห้องเรียนโดยมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมากๆจึงเป็นที่นิยมลดน้อยลงไป และหันมาใช้กระบวนการอื่นๆแทน

กระบวนการที่ว่านี้คือการโค้ช ให้คำปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงนั่นเอง ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับผู้จัดการหัวหน้างาน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะเหล่านี้เพื่อจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

• เข้าใจในแนวทางการพัฒนาทีมงาน ในรูปแบบต่างๆ

• เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ในวิธีการโค้ชงานในสถานการณ์ต่างๆ 

• เรียนรู้ การวางแผนการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เรียนรู้กระบวนการ และเครื่องมือในการโค้ช


หัวข้ออบรมสัมมนา

ส่วนที่ 1 ทัศนคติ บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการโค้ชทีมงาน

ส่วนที่ 2 การพัฒนาคน บนฐาน Competency

- Skill (ทักษะ)

- Attribute (คุณลักษณะ)

ส่วนที่ 3 การพัฒนาคนบนความหลากหลาย

- หลักการพัฒนา คนที่แตกต่างทาง ตำแหน่ง และ ลักษณะหน้าที่

- ผู้นำตามสถานการณ์ (เก่ง-ขยัน)

- พัฒนาคนที่มีความแต่งต่างทาง Generation

- เข้าใจและพัฒนาคนที่ต่างสไตล์  แบบ DISC

ส่วนที่ 4 กระบวนการและรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนาคน

- แนวคิดในการพัฒนาคนตามหลัก 70 20 10

- Coaching Consulting & Training ต่างกันอย่างไร

- การสอนงาน (Teaching or Training) 

- การโค้ชงานโดย อาศัยกระบวนการ Coaching & Counseling

- กระบวนการพี่เลี้ยง (Mentoring) และ การให้คำปรึกษา (Consulting)

- การเลือกพัฒนาคนในด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 5 การวางแผนในการพัฒนาทีมงาน ตามหลัก IDP

- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ที่ตอบโจทย์เป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร

- การประเมินความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนาบุคลากร

- พัฒนาเรื่องที่ขาดในปัจจุบัน และ รองรับการเติบโต

- การวางแผนพัฒนาบุคลากร วางแผนการสอน

ส่วนที่ 6 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารในทีมงาน

ส่วนที่ 7 เทคนิคการโค้ชงาน Coaching

- การโค้ช ที่มีประสิทธิภาพ

- Model ในการโค้ชงาน    

- ขั้นตอนในการโค้ช

- การตั้งคำถามนำทาง

- การรับฟัง

- การโต้ตอบเชิงบวก เพื่อเจาะประเด็น

- การเสริมความเชื่อมั่น ในประเด็นที่เลือก

- การให้ผู้รับการโค้ช สรุปเป้าหมายปฏิบัติ

- ข้อควรระวังในการโค้ช

ส่วนที่ 8 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และให้คำปรึกษา (Consulting) 

- หน้าที่และบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง

- คุณสมบัติการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาที่ดี

- เทคนิคการให้คำปรึกษา

- เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

ส่วนที่ 9 การโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน Performance Coaching ในสถานการณ์ต่างๆ

-  การโค้ชเพื่อมอบหมายภารกิจ กำหนดเป้าหมาย

- การโค้ชเพื่อติดตามผลงาน (Tracking)

- การโค้ชเพื่อสะท้อนผลงานลูกน้อง (Performance Feedback)

- การโค้ชเพื่อสรุปผลงาน

ส่วนที่ 10 การติดตามผลการปฏิบัติงานจากการกำหนดเป้าหมายและการให้ข้อมูลป้อนกลับ

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, Coaching and Mentoring, โค้ช, พี่เลี้ยง, Public Training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด