หลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง

จำนวนคนดู 509 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1.  สร้างให้กิอมความสามขอตัวเองและผู้อื่ย่างท่ทียมกัน
2.  แวคิแลทฤฎีม่ๆ ที่สารถปรัใช้ใงค์ารได้ริง
3.  กับทัศนคติ สร้ความสุข ความสามัคคีห้เกิดขึ้งค
หัวข้ออบรมสัมมนา

1.  รสร้างวามคิดนออบ
2.  PIM Model แนคิพื่อการตัสิที่เด็ด
3.  LEAN for OrganizatioDevelopment
4.  รวมดวแห่องค์ร (4 Stars Model)
5.  สร้าค์ KUSA เพื่พังค
6.  แกท้ขอรพันาองค์ก
7.  หลัก ปรสมานฉันท

8.  มองต่าง็  9.  ต้องเข้กัด้ ถึยู่กันืด

10. มือใม่ถอด้าม เองคร?
11. AGE Model คือ?
12. Cased Studies & Workshop

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, การอบรมพนักงาน, อบรมพนักงานขาย, อบรมบุคลากร, จัดสัมนา, การตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด