เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)

จำนวนคนดู 592 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก 
  • ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ 
  • ประสานงานการค้ากับต่างชาติให้ได้ผล 
  • สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข้าใจง่าย 
  • เสนอราคา สั่งซื้อ และติดตามหนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพและเป็นทางการ
หัวข้ออบรมสัมมนา
ศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศ Vocabulary of International Trade

การสอบถามทั่วไป และวิธีตอบกลับ Enquiry and how to respond

ขอรายการสินค้า Asking for product catalogue

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Asking about products/services

สอบถามครั้งแรกเพื่อขอนำเข้าสินค้า First enquiry for importing products

ขอให้supplier ส่งสินค้ามาให้และขอคืนสินค้าที่ขายไม่หมด Asking a supplier for products and asking for returning unsold items

ขอนัดพบผู้ขาย Making an appointment with supplier

ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Asking for sole distribution rights

การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Complaints regarding products/services

การเสนอขายและการเสนอราคา Product offering and quoting

การเสนอขายสินค้าและบริการ Product/service offering

การขอใบเสนอราคา Requesting quotation

การออกจดหมายปะหน้าใบเสนอราคา Cover letter for a quotation

การปฏิเสธใบเสนอราคา How to decline an offer

การขอส่วนลด การให้ส่วนลด และการปฏิเสธการให้ส่วนลด Asking for a discount, offering a discount, and refusing giving a discount

การติดตามผลของผู้ขาย Sales follow-up

การสั่งซื้อ Ordering

การยืนยันคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ Telephone order confirmation

คำสั่งซื้อตามใบเสนอราคา Order entry with quotation

การแจ้งให้ทราบว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว Acknowledgement for receiving order

การระบุถึงการนำส่งที่ล่าช้า Explaining delay in import process

การปฏิเสธคำสั่งซื้อ Declining orders

การปฏิเสธเงื่อนไขการนำส่งสินค้าจากผู้ซื้อ Refusing client’s delivery method

การปฏิเสธการขยายเวลาให้เครดิต Refusing expansion of credit

ยื่นข้อเสนอส่งสินค้าทดแทนให้ผู้ซื้อ Offering substitute product

ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า Requesting information on delivery

แจ้งให้ทราบว่าสินค้าพร้อมส่ง หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการขนส่ง Confirming products ready for dispatch or delivery status

รายงานความเสียหายระหว่างการขนส่ง Reporting damage during delivery

รายงานเมื่อสินค้าถูกนำส่งไม่ถึงปลายทาง Reporting delivery failure

เขียนคำร้องเรียนไปยังผู้ขนส่งเมื่อมีการนำส่งสินค้าไม่ถึงปลายทาง Complaining delivery failure

การชำระค่าสินค้าและบริการ Product/service payment• ชี้แจงยอดค้างชำระ Informing outstanding balance

แจ้งวิธีชำระเงิน Informing payment method

แจ้งรับทราบการชำระเงิน Acknowledgement for receiving payment

ขอขยายเวลาชำระหนี้วิธีการตอบยินยอม และวิธีการตอบปฏิเสธ Asking for extended repayment

การทวงหนี้ Asking for payment

การอธิบายสาเหตุที่ชำระหนี้ล่าช้า Explaining cause of late payment

การอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ Explaining cause of unpayable debt

การร้องขอให้ชำระหนี้ครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งสุดท้าย First, second, third, and last request for payment

การตอบกลับการร้องขอให้ชำระหนี้ How to respond a request for payment 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)