การสอนงานแบบ OJT ( On the Job Training )

รหัสหลักสูตร: 42625

จำนวนคนดู 1961 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการแปลงงานที่ทำออกมาเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ โดยการ coaching การโน้มน้าว การสร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสาร การฟัง ซึ่งเป็นล้วนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

       1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี

       2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ ชัดเจน อันจะทำให้การสอนงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

       3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

                  1. ความสำคัญของการสอนงาน OJT

                  2. การสอนงานแบบต่าง ๆ

                  3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

                  4. จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

                  5. บทบาทหัวหน้างานที่มีต่อการสอนงาน OJT

                  6. กระบวนการสอนงาน OJT.

- การหาความจำเป็น ออกแบบหลักสูตร จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการสอน การประเมินผล และการสอนซ้ำ

              7. การออกแบบหลักสูตร

                        - การกำหนดและวิเคราะห์เนื้อหา

                        - การวิเคราะห์ผู้เรียน

                        - การกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหา

             8. การจัดทำแผนการสอน

             9. หลักการสอนงานที่ประสบความสำเร็จใน 5 ขั้นตอน

            10.คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สอนงาน OJT

            11.การใช้ภาษาและการสื่อสารสำหรับการสอนงาน

            12.เทคนิคการสอนงานแบบ OJT. อย่างมืออาชีพ

            13.ความล้มเหลวของการสอนงาน

            14.การติดตามและวัดผลการสอน


วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: On the job Training, การสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด