การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร: 45760

จำนวนคนดู 662 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล :

        ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

        หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

        1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิต

        2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน

        3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้

        4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา :

       1. การบริหารการผลิต คืออะไร?

         · ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต

         · ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต

         · การวางแผนและควบคุมการผลิต

         · ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

         · เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการผลิต

       2. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?

         · แนวคิดการจัดการกระบวนการผลิต

         · SIPOC Model

       3. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?

         · ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต

         · แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต

         · องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต

       4. คุณภาพต้องมาก่อน

         · สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา

         · เครื่องมือคุณภาพ

         · การแก้ไขปัญหา

         · การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

       5. ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร?

         · รู้จักโครงสร้างต้นทุน

         · แนวคิดการลดต้นทุน/เพิ่มกำไร

       6. รู้จักการบริหารความปลอดภัย

         · บันได 5 ขั้นสู่การป้องกันอุบัติเหตุที่สมบูรณ์

       7. Workshop

       8. สรุป / ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม: ปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ระดับวิศวกร ระดับบริหาร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด