Leadership & Followship

จำนวนคนดู 321 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Leadership & Followship
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1)เพื่อช่วยให้หัวหน้างาน หรือผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานรู้ถึงลักษณะของผู้นำ และผู้ตามที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

2)เพื่อช่วยให้หัวหน้างาน หรือผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานรู้ถึงวิธีการจูงใจ มิใช่การเอาใจ

3)เพื่อพัฒนา วิธีการบริหารคน บริหารงานของระดับหัวหน้างาน

4)เพื่อสร้างความพร้อมด้วยการซ้อมเป็นผู้นำ


หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1) สัมมนาในห้องประชุม : ลักษณะผู้นำ และผู้ตาม

ส่วนที่ 2) ร่วมกำหนด ค่านิยมองค์กร ร่วมกัน

ส่วนที่ 3) กิจกรรม Role Play ซ้อมการเป็นผู้นำ

ส่วนที่ 4) การกำหนดกิจกรรม โครงการ หลังอบรม(เฉพาะส่วนงาน HR)


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำ, หัวหน้างาน, Leadership, การสั่งงาน, การมอบหมายงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด