หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานร่วมกันแบบสุดว้าว ! (Communication and Coordinator Techniques to Success Together)

รหัสหลักสูตร: 66888

จำนวนคนดู 649 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานร่วมกันแบบสุดว้าว ! (Communication and Coordinator Techniques to Success Together)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารและการประสานงานร่วมกันนั้นเป็นทักษะสำคัญที่บุคลากรทุกท่าน

ควรเรียนรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ เพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

จากการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องในการปฏิบัติงาน

กับทีมงาน รวมถึง การประสานงานทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ

เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้ไปในทิศทางบวก

หากเราไม่มีเทคนิคในการสื่อสาร หรือ ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน การปฏิบัติงานอาจจะเต็มไปด้วย ความขัดแย้ง และความ

เข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจส่งผลถึงผลงานที่ล่าช้าและเสียหายเป็นได้

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นไปถึง การเรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อนำไปใช้กับ บุคคลที่มี

บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่งการประสานงานที่ราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสื่อสารและตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์จากการสื่อสารที่ดีและมีสไตล์ของตนเอง เพื่อการประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถมีทักษะและเทคนิคการประสานงานร่วมกัน ไปในทิศทางบวก เพื่อความสำเร็จในงานอย่างดีเยี่ยม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.สิ่งที่ทำให้คนทั่วไปไม่พัฒนา คือคำว่า ”รู้แล้ว“คนจะน่ารักถ้าทักทายกัน Self-awareness : Your own communication style

Workshop ฉันเป็นคนอย่างไร Self-awareness : Your own communication style

2.การทำงานที่ดีต้องอยู่ในภาวะที่มีความสุขเท่านั้นความสุขของฉันคืออะไรการพัฒนางานตนเองโดยเริ่มจาก ฐาน ”ความสุข“ Einstein Theory ทฤษฎีไอสไตน์

WORKSHOP ฉันพบปัญหาการทำงาน และการสื่อสารเรื่องใดบ้าง

3.วิเคราะห์ปัญหานั้นว่าเป็น ปัจจัยที่ควบคุมได้ หรือ ควบคุมไม่ได้ (Self-awareness : Your owncommunication style)ปัญหายุ่งยากนั่นคือโอกาส (how to make all parties cooperate)การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของการสื่อสาร > เนื้อหา > น้ำเสียง > ท่าทางการสื่อสารของฉัน นั้น ”ว้าว หรือ แว้“(Self-awareness : Your own communication style)

วิธีการ: ผู้อบรมเลือกคู่ แบ่งปันนิสัยการให้บริการของตน

ผลสะท้อนกลับ : ผู้อบรมได้เรียนรู้วิธีการฟังความคิดหลากหลายและฝึกการเคารพความคิดผู้อื่น ได้รู้จักและสนิทสนมเพื่อนร่วมงานมากขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการรับการบริการแก่ลูกค้า

ผลสะท้อนกลับ : ฝึกการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผ่านแนวทาง Einstein Theory โดยใช้ความสุขในการทำงานร่วมกันเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน

วิธีการ : ผู้อบรม จับกลุ่ม 4-6ท่าน ยืนบอกเล่าความรู้สึกของตน

4.คำหนัก VS. คำเบา คำที่มีพลังบวก VS. คำที่มีพลังลบ (Self-awareness :Your own communication style) เทคนิคในการใช้คำ เพื่อ สื่อสาร และ ประสานงานให้มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการประสานงาน และวิธีการแก้ไข อคติ ”อคติ“

Workshop ฝึกใช้คำพลังบวก และคำเบาการสื่อสาร ผ่านการ พูด เขียน ฟัง และ แชทไลน์การประสานงาน จะปัง หรือ พัง“ !!” (Enriching your communication skills)สำคัญกว่า การพูด คือ ”การฟัง“(Listening Theory)เทคนิคการฟังให้ได้ใจคน ได้ใจลูกค้า ได้ใจทีมงาน (Enriching your communication skills)

Workshop ฟังฉันหน่อ (Enriching your communication skills) การรับมือ กับการสื่อสารที่ ไม่ได้ใจ

5.    1.อย่ามีอคติ 2.ระงับอารมณ์ 3.แสดงความเข้าใจ 4.แก้ไขและติดตาม

การฝึกออกเสียง VOICE CONTROL เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

การสื่อสาร ที่ผ่านการคัดกรอง จาก สมอง เทคนิค การยับยั้งอารมณ์ เมื่อเจอ มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า

วิธีการ: ผู้อบรมยืนขึ้น ใช้คำพูดเชิงบวก กับตัวเอง และทีมงานเพื่อนร่วมคลาส ปรมบือชื่นชม

ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงผลลัพธ์ของการใช้คำพูดพลังบวก และนำไปใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วิธีการ : ผู้อบรมจับคู่ A เล่าเรื่อง ส่วน B ฟังอย่างไม่ตั้งใจและแสดงอารมณ์ไม่คล้อยตามผู้เล่าเรื่อง

 ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการฟัง การสร้างความเข้าใจเชิงลึกของสื่อสารให้ได้ใจคน

รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

เกม ขโมยเข้าบ้าน(COMMUNICATION THEORY ฝึกฝนการทักษะการสื่อสาร ประสานงานร่วมกัน)

สรุป สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ และการนำไปปรับใช้ในงาน

6.เทคนิคการการสื่อสารให้ถูกต้องถูกใจอย่างไรกับ เพื่อนซี้4 ขั้ว

Coordination skills (how to make all parties cooperate)

Workshop คัดแยกพฤติกรรม ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน (Self-awareness :

Your own communication style)

1. กระทิงซ่าขาลุย

2. แมวเหมียวเชี่ยวบริการ

3. แก้วจ๋าลั้ลลาจริง

4. มดหยิ่งนิ่งสนิท

วิธีการ : ผู้อบรมได้รับกระดาษท่านละ 1แผ่นและเหยียบไว้เพื่อรักษาฐานของตน มีกระดาษว่างเปล่า 1แผ่น ที่วิทยากรจะทำหน้าที่เข้าไปเหยียบ ทุกท่านจะต้องใช้กลยุทธ์ในการปกป้อง ฐานที่ว่างเปล่าไม่ให้วิทยากรสามารถเข้ามาได้ โดยใช้เวลาเป็นตัวตัดสินผลงาน หลังจากนั้น ระดมสมอง วางแผน และปรับปรุงแก้ไขแผนงาน

ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การยอมรับความคิดผู้อื่นการวางแผนงานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงงาน

วิธีการ : ผู้อบรมทำแบบทดสอบเพื่อคัดแยกลักษณะนิสัยของตน และเลือกกลุ่ม สร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเลือกผู้นำเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอลักษณะนิสัยการทำงานของกลุ่มตน ให้ผู้อื่นเข้าใจ และเปรียบเทียบกับพฤติกรรมเพื่อนร่วมงาน

ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมมีวีธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจลักษณะนิสัยของผู้อื่นและรู้เทคนิคการปรับตัวและการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพ

7.การทำงานร่วมกับ คนหลากหลายประเภท (Enriching your communication skills)การปรับตัวเอง เพื่อ ให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น (Interpersonal skills)ทักษะการประสานงาน และการ สื่อสาร กับผู้อื่นแบบ “ได้ใจ VS. สะใจ”

Workshop ให้คะแนนตนเองเรื่องการสื่อสาร และการประสานงาน

กิจกรรม ชื่นชมและขอบคุณเพื่อนร่วมงานจากหัวใจInterpersonal skillsผลมหาศาลจากการขอบคุณผู้อื่นวีดิทัศน์ กำลังใจจากหนูน้อย

วิธีการ : ผู้อบรมวาดรูป ระบายสีสวยงามประเมินคะแนนตนเองเรื่องการสื่อสาร

ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในส่วนที่ต้องการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้โดยดูจากคะแนนที่ตนประเมินตัวเอง

8แบ่งปันประสบการณ์

ตามถอบ ทุกข้อสงสัย

กล่าวขอบคุณ

สิ้นสุดการฝึกอบรมโดยสมบูรณ์

วิธีการ : ผู้อบรมจับคู่ พูดชื่นชมความดีของผู้อื่น ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านมา

ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมมีความประทับใจ และเข้าใจกันมากขึ้น ลดความอคติต่อกัน สามารถทำให้

การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น และสามารถนำไปปรับใช้กับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

วิธีการ : ผู้อบรมจับคู่ ชมวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการใช้พลังสนับสนุนทีม เพื่อการสร้างความสำเร็จ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ : บรรยายเพื่อสรุปหมวดแต่ละหัวข้อและการนำไปปรับใช้ในการทำงาน

ผลสะท้อนกลับ : ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการนำไปปรับใช้และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผู้อื่นในช่วง แบ่งปันประสบการณ์หลักสูตรการฝึกอบรบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และพนังงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานร่วมกันแบบสุดว้าว ! (Communication and Coordinator Techniques to Success Together)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Einstein Theory, Enriching your communication skills, Interpersonal skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!