อบรมมินิ-วิศวกรรม โยธา/ไฟฟ้า/พลังงาน/เครื่องกล รุ่นที่14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

จำนวนคนดู 738 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมมินิ-วิศวกรรม โยธา/ไฟฟ้า/พลังงาน/เครื่องกล รุ่นที่14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
- เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ด้านวิชาชีพวิศวกรรม สาขาต่างๆ

- เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงานด้านวิศวกรรม

- เพื่อให้ผู้รับการอบรม สามารถประกอบอาชีพหรืออาชีพอิสระได้

- เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

- เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมโยธา (CE)

ประกอบด้วยทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้

 1. การสำรวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง

 2. วัสดุก่อสร้าง

 3. การอ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา

 4. งานต่อเติมอาคารฯ

 5. งานดินฐานราก และงานเข็ม

 6. การเขียนแบบและอ่านแบบระบบไฟฟ้า

 7. งานสถาปัตตกแต่งภายในฯ

 8. การหา Load งานก่อสร้าง

 9. ทฤษฏีการออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก

 10. ทฤษฏีการออกแบบอาคารคอนกรีตเหล็กเบื้องต้น

 11. ระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน

 12. การบริหารงานก่อสร้าง

 13. Quantity surveyor and cost management

    *ปฏิบัติการด้านทดสอบวัสดุก่อสร้าง และศึกษาดูงาน


หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

ประกอบด้วยทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้

1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น

2. วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์

3. เครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบการควบคุม

4. การออกแบบระบบไฟฟ้า

5. โครงงานมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า

6. ศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า

หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมพลังงาน (EN)

 1. การหาค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

2. พื้นฐานการควบคุมการเปิดปิดเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบสื่อสาร

3. การคานวณการหาค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส

4. การออกแบบวงจรควบคุมพลังงาน 5. ทฤษฎีทางานของแผงโซลาเซลล์

6. การเขียนแบบและอ่านแบบระบบไฟฟ้า 7.พื้นฐานการจัดการพลังงาน

8. การตรวจสอบการจัดการพลังงาน 9. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

10. ระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

11. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

12. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานความร้อน

13. การปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน


หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมเครื่องกล (ME)

ประกอบด้วย 6 วิชาๆละ 20 ชั่วโมง รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติดังนี้

 1. ระบบปรับอากาศและห้องเย็น

 2. เครื่องกำเนิดไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม

 3. ระบบการไหลของท่อรับแรงดัน

 4. ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

 5. ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน

 6. การศึกษาดูงานต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด