เลขานุการบริหาร 4.0

จำนวนคนดู 389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เลขานุการบริหาร 4.0
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล


ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล

รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร

มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์ และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจเพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่องเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

วัตถุประสงค์ของการอบรม

• เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0"

• เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

• เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0

• การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 4.0

• กลยุทธ์การบริหารงาน 4.0

• ยึดทฤษฏี: สัญลักษณ์การบริหาร 4.0

• เรียนรู้แนวทางการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

- “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร

- ความสำคัญของตำแหน่ง

- การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

- จรรยาบรรณ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

2. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

- การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

- การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

- การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

- การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

- การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

- การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

- สรุปทฤษฏี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

3. กลยุทธการบริหารงานอย่างมีระบบ

- การวางแผนและบริหารเวลางาน

- การบริหารระบบเอกสาร

- การบริหารการนัดหมาย

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการบริหาร 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด