สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ

จำนวนคนดู 195 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" และ "หลักการ" จึงจักได้รับการ "ยอมรับ" และ "ปฏิบัติตาม" อย่างราบรื่น


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

* เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการแจ้งผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

* 4 มิติของการรู้ตัวตนและการรับรู้ตัวตนของคน : ตระหนักว่า "อะไรพูดได้" และ "อะไรละเว้นที่จะพูด"

     มิติที่ 1 : ฉันและคนอื่นรู้มิติที่ 3 : ฉันรู้แต่คนอื่นไม่รู้

     มิติที่ 2 : คนอื่นรู้แต่ฉันไม่รู้มิติที่ 4 : ฉันและคนอื่นไม่รู้

* หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินผลงาน (Performance Feedback) : ต้อง "พูดอย่างไร" ให้ผู้ถูกประเมิน "พอใจ" และ "ยอมรับ" ประกอบด้วย

      - Corrective Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไข

      - Supportive Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อสนับสนุน

* การแจ้งผลประเมินงาน

* S-M-I-L-E-S : ขั้นตอนการแจ้งผลประเมินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

        Specific : พูดถึงการกระทำและ/หรือพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจง

        Measurable : พูดถึงสิ่งที่วัดได้

         I Message : ใช้ "ฉัน......" แทนการตำหนิโดยตรงไปที่ตัวผู้ถูกประเมินผลงาน

         Listen to recommend options to resolve the problem : ฟังเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา (โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้

 Lean & Look Interested to Listen : โน้มตัวและแสดงท่าทีสนใจในการรับฟัง

         Identify the Issues : จับประเด็นให้ได้ในเรื่องที่ลูกน้องต้องการจะสื่อสารกับเรา

         Suspend judgment, Please listen to them first : ชะลอการตัดสินโดยการฟังเขาพูดให้หมดก่อน

         Test your understanding by asking questions back to them : ทวนความเข้าใจโดยตั้งคำถามกลับ

         Exclude your emotion : แยกอารมณ์ออก

       Non Verbal Respond & Take Note : การแสดงอาการรับรู้และการจดบันทึกข้อมูล

          Empathy & Encouragement balanced : เข้าใจและให้กำลังใจแก่ผู้ถูกประเมินผลงานอย่างสมดุล

 Summary : สรุปประเด็นการประเมินผลปฏิบัติงาน

* หลักการใช้คำพูดเพื่อใช้ในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* เทคนิคการถามติดตามเพื่อควบคุมประเด็นการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ข้อพึงปฏิบัติและพึงละเว้นในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน


Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก

เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”เปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืนเจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธิ์ล้มยักษ์วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆพร้อมการแชร์ประ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

•ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

•ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

•ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

•ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

•คณะกรรมการสัมภาษณ์งานและประเมินผลงานบุคลากร กลุ่มบริษัท TCC Capital Group

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษัทในเครือยูคอม


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)