เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ

จำนวนคนดู 323 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

การแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานเป็นทั้งกระบวนการและทักษะที่ผู้ที่เป็น "นายคน" ต้องทำให้ได้ดี เพราะเป็น "ประเด็นสำคัญ" ต่อผู้ถูกประเมินอันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการลงโทษ ซึ่งผู้ที่เป็นผู้แจ้งการประเมินผลงาน ต้องมี "เทคนิค" และ "หลักการ" จึงจักได้รับการ "ยอมรับ" และ "ปฏิบัติตาม" อย่างราบรื่น


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

* เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแจ้งผลปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการแจ้งผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

* 4 มิติของการรู้ตัวตนและการรับรู้ตัวตนของคน : ตระหนักว่า "อะไรพูดได้" และ "อะไรละเว้นที่จะพูด"

     มิติที่ 1 : ฉันและคนอื่นรู้มิติที่ 3 : ฉันรู้แต่คนอื่นไม่รู้

     มิติที่ 2 : คนอื่นรู้แต่ฉันไม่รู้มิติที่ 4 : ฉันและคนอื่นไม่รู้

* หลักการให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินผลงาน (Performance Feedback) : ต้อง "พูดอย่างไร" ให้ผู้ถูกประเมิน "พอใจ" และ "ยอมรับ" ประกอบด้วย

      - Corrective Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อแก้ไข

      - Supportive Feedback : การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อสนับสนุน

* การแจ้งผลประเมินงาน

* S-M-I-L-E-S : ขั้นตอนการแจ้งผลประเมินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

        Specific : พูดถึงการกระทำและ/หรือพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจง

        Measurable : พูดถึงสิ่งที่วัดได้

         I Message : ใช้ "ฉัน......" แทนการตำหนิโดยตรงไปที่ตัวผู้ถูกประเมินผลงาน

         Listen to recommend options to resolve the problem : ฟังเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา (โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้

 Lean & Look Interested to Listen : โน้มตัวและแสดงท่าทีสนใจในการรับฟัง

         Identify the Issues : จับประเด็นให้ได้ในเรื่องที่ลูกน้องต้องการจะสื่อสารกับเรา

         Suspend judgment, Please listen to them first : ชะลอการตัดสินโดยการฟังเขาพูดให้หมดก่อน

         Test your understanding by asking questions back to them : ทวนความเข้าใจโดยตั้งคำถามกลับ

         Exclude your emotion : แยกอารมณ์ออก

       Non Verbal Respond & Take Note : การแสดงอาการรับรู้และการจดบันทึกข้อมูล

          Empathy & Encouragement balanced : เข้าใจและให้กำลังใจแก่ผู้ถูกประเมินผลงานอย่างสมดุล

 Summary : สรุปประเด็นการประเมินผลปฏิบัติงาน

* หลักการใช้คำพูดเพื่อใช้ในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* เทคนิคการถามติดตามเพื่อควบคุมประเด็นการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ข้อพึงปฏิบัติและพึงละเว้นในการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน

* ฝึกปฏิบัติการแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงาน


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด