บริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART TEAM

จำนวนคนดู 88 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเข้าใจคำว่าSMART Teamของงานบริการในเป้าหมายขององค์กร

2. เพื่อเรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพด้วยหลักการของ Service mind

3. เพื่อเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงของ SMART เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การใช้คำพูด ภาษากาย การสื่อสารในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า การใช้คำพูดกับบุคคลที่มาติดต่อในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

SMART Team:

S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการที่ดี

· เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการเพื่อองค์กร "ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กรและตัวเอง"

· เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศโดยที่ทุกส่วนงานเป็นส่วนสำคัญในองค์กร (Everybody in a hotel is the executive)

· เรียนรู้แนวคิดและความหมายของคำว่า SMART Teamเพื่อการทำงานให้ตรงเป้าหมายขององค์กร

· เรียนรู้การมีจิตบริการ (Service Mind) และ "ลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับคุณ"

· เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ

M (Mastery) หมายถึง การเรียนรู้และการทำงานอย่างมืออาชีพ

· เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการที่ดี

· เรียนรู้การสร้างความมั่นใจในตัวเองเพื่อมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

· เรียนรู้การทำงานบริการแบบมืออาชีพควรเป็นแบบใด

· เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

A (Accountability) หมายถึง การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคม ซื่อสัตย์

· เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ความเอาใจใส่ในการทำงาน

· เรียนรู้ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และสังคม

· เรียนรู้การมีความมุ่งมั่น เป้าหมายในการทำงานของหน่วยงาน และตนเอง

· เรียนรู้การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

· เรียนรู้การสร้างมาตรฐานในงานบริการขององค์กร

R (Relationship) หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

· เรียนรู้การสื่อสารที่ดีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ทีดี

· เรียนรู้การพูดปฏิเสธ การใช้คำพูดอย่างมีศิลปะและการแนะนำเมื่อมีบุคคลมาติดต่องานในองค์กร

· เรียนรู้ภาษากาย พฤติกรรมที่ดีในงานบริการ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในงานบริการ

T (Team work) หมายถึง การทำงานเป็นทีม

· เรียนรู้การทำงานเป็นทีม "ทำไมต้องทำงานเป็นทีม"

· เรียนรู้ความสำคัญของทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)

· เรียนรู้องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสำเร็จขององค์กรและทีม

· เรียนรู้ลักษณะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการทำตัวให้ผู้อื่นอยากทำงานด้วย

· เรียนรู้สิ่งที่ทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จและแนวทางการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีม

สรุป ถาม-ตอบ

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยายแบบผู้ฟังมีส่วนร่วม 50%

2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50 %

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน1 วัน ต่อ1รุ่น ตั้งแต่เวลา9.00-16.00 น.

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: service, บริการ, Customer Service, ภาษากาย, ภาษาพูด, ลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด