ความตระหนักรู้ และความมีส่วนร่วมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

รหัสหลักสูตร: 65877

จำนวนคนดู 142 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ความตระหนักรู้ และความมีส่วนร่วมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          จากผลการสำรวจเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยเมื่อเปรียบกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดย TDRI พบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากองค์กรต่าง ๆ มีการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมีต้นทุนสูงขึ้นและกำไรสุทธิลดลง แต่องค์กรสามารถเพิ่มกำไรสุทธิจากการลดต้นทุนพลังงานได้ โดยต้นทุนพลังงานในองค์กรจำแนกพลังงานออกเป็นส่วนผลิต (Supply Side) และส่วนการใช้ (Demand Side) การบริหารจัดการพลังงานส่วนใหญ่ในองค์กรยังมิได้ครอบคลุมในส่วนการใช้ และ/หรือพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทำให้องค์กรประสบความล้มเหลวในเรื่องบูรณาการการจัดการพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมองค์กร [หลักคิดของการบูรณาการดังกล่าว คือ “หากองค์กรใช้ทรัพยากร (พลังงาน) น้อยลง กำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้น พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมก็ถูกกระทบน้อยลง”]

          การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะเน้นที่ Demand Sides ทั้งส่วนที่เป็นเครื่องจักรและคน ในส่วนของเครื่องจักรจะบรรยายการทำงานคร่าว ๆ และจุดที่เกิดความสูญเสีย ในส่วนของพนักงาน จะมีการฝึก “ทักษะง่าย ๆ ในการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง” (ทักษะ 1 ใน 5 ความฉลาดทางอารมณ์ ที่ถูกนำมาใช้ฝึกพนักงานของ Google) ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงงานด้านพลังงานด้วย และจะมีกิจกรรมระดมความคิดตามหาแหล่งความสูญเสีย พร้อมแนวทางปรับปรุง


วัตถุประสงค์ 

     •สร้างความตระหนักรู้ของผู้เข้าอบรมต่อคุณค่า และผลกระทบของการใช้พลังงาน

     •สามารถหาจุดความสูญเสียของพลังงาน และแนวทางปรับปรุงในองค์กร

     •สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานขององค์กร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ตารางกำหนดเวลาฝึกอบรม 

        หลักสูตร “ความตระหนักรู้และความมีส่วนร่วมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร”   ( Raising Awareness and Participation on Energy Efficiency Use for Non-technical Staff )


08.30 – 09.00 น. (ลงทะเบียน)

09.00 – 09.45 น.ความหมาย การใช้งาน และการฝึกทักษะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง  (อธิบายการฝึกทักษะอย่างง่าย ให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำหรับพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองบนพื้นฐานของ                              วิทยาศาสตร์และสมอง)

09.45 – 10.30 น.ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพลังงาน/สิ่งแวดล้อมและ Best Practices Cases

10.30 – 10.45 น.พัก

10.45 – 12.00 น.การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคอย่างง่ายในการสังเกตและหาความสูญเสีย/สูญเปล่าของพลังงาน” ในองค์กร

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ตัวอย่างมาตรการปรับปรุง”

13.45 – 14.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย “หาความสูญเสียและแนวทางปรับปรุง”

14.30 – 14.45 น.พัก

14.45 – 15.45 น. นำเสนอผลกิจกรรมกลุ่มย่อย “หาความสูญเสียและแนวทางปรับปรุง”

15.45 – 16.00 น. ถาม-ตอบ และประเมินวิทยากร/หลักสูตรอบรม


เกี่ยวกับผู้ดำเนินการสัมมนา

           พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานหมุนเวียน จาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาอิสระให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวินิจฉัยระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการต่าง ๆ Lead Auditor/Technical Expert สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Auditor สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015


วิทยากร
ดูประวัติ

พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Energy Consultant & Business Competitiveness Diagnosis

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงานทั่วไป ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม หรือพลังงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ความตระหนักรู้ และความมีส่วนร่วมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความตระหนักรู้ และความมีส่วนร่วม, ความมีส่วนร่วมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด