หลักสูตรอบรม : การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)

รหัสหลักสูตร: 66007

จำนวนคนดู 2327 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม : การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why คือการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุรากของปัญหา (Root Cause) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เป็นระบบในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ จนกระทั่งหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 5 ส., Kaizen, Lean Manufacturing, QCC (Quality Control Cycle) และอื่น ๆ

     

     หลักการ 5 Gen เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และตรงจุดที่สุด โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆที่มีอยู่หรือบันทึกได้ เช่น ข้อมูลชิ้นงาน, สภาพแวดล้อม, หลักการทำงานและข้อจำกัดต่าง ๆ เน้นการไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดคุณภาพในการทำงานทั้งการผลิตและบริการ โดยปราศจากการควบคุมหรือมีการควบคุมให้น้อยที่สุด (Zero Quality Control) เพื่อลดของเสีย (Defect) ลดต้นทุน (Cost) และเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Action) และอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด (Error Proof: Poka-Yoke) ได้อีกด้วย

     ดังนั้นเราสามารถใช้ทั้ง 2 หลักการนี้ควบคู่กันในการส่งเสริมให้สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพและผลิตภาพได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้น สามารถลดต้นทุนอย่างแท้จริง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสร้างหลักการ จิตสำนึกสำหรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ

   2. เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ ประเมินผลได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

   3. สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysis และ 5 Gen ไปใช้งานได้อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร

   4. เพื่อสร้างผลประกอบการให้ได้มากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งการผลิตและบริการ ลดระยะเวลาเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหา


   1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)

   2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

   3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

   4. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

   5. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 Why Analysis

   6. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

   7. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 5 Gen

   8. การประยุกต์ใช้5 Gen กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่น ๆ (PDCA, Kaizen, 5ส., ECRS)

   9. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

   10. Lean และ ความสูญเปล่า 7+1 ประการในกระบวนการผลิต (Lean and 7+1 Wastes)

   11. เทคนิคการระดมสมองและการพิจารณา ตัดสินใจ และการอบรม เรียนรู้ของพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จ 

   12. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Case Study and Best Practice)


รูปแบบการฝึกอบรม 

   - การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้ค าปรึกษา, กรณีศึกษา,การทำ Workshop

วิทยากร 

   อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 

         ตำแหน่ง  - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                       - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

                       - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                       - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต

                       - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม : การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem Solving)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why และหลักการ 5 Gen, อบรม5 Why Analysis and 5 Gen for Effective Problem, อบรม ออนไลน์, อบรม 5 why, อบรมหลักการ 5 gen, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด