อบรมออนไลน์หลักสูตร 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( QC 7 Tools for Successful ) (หลักสูตรครึ่งวัน)

รหัสหลักสูตร: 66057

จำนวนคนดู 304 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมออนไลน์หลักสูตร 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( QC 7 Tools for Successful ) (หลักสูตรครึ่งวัน)
รอบที่

1

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


รอบที่

2

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 39 วัน


หากท่านต้องการเอกสารเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Download Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

          คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” ที่ดีต่อการทำงานเพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

          การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ  Root cause และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ Corrective action และ preventive action เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle),Why Why analysis, New QC 7Tools และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้องถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน

          ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ QC 7 Tools แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
 3. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QC Story อย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 • ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
         กลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ: สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Quantitative Data)
         กลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Qualitative Data)

 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา

             1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)

             2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)

             3. กราฟ (Graph)

             4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

             5. ผังการกระจาย (Scatter diagram)

             6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)

             7. ฮิสโตแกรม (Histogram)

 • การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย QC Story
 • แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
 • เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
 • เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (Small group activity)
 • Workshop1 “เราเป็นใคร” เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
 • Workshop2ระดมสมอง Brainstorming QC 7 Tools (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 • Workshop3 การนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ
รูปแบบการสัมมนา
 1. การบรรยาย 50 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
ดูประวัติ

ไมตรี บุญขันธ์

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การผลิต)

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมออนไลน์หลักสูตร 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( QC 7 Tools for Successful ) (หลักสูตรครึ่งวัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
คำค้นประกาศนี้ Tags: 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน, QC 7 Tools for Successful, อบรม 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน, อบรมออนไลน์, อบรม 7 QC, หลักสูตร 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด