การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรด้วยการคิดและทำแบบลีน

รหัสหลักสูตร: 66219

จำนวนคนดู 761 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรด้วยการคิดและทำแบบลีน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการ/แนวความคิด

     การบริหารจัดการจะสำเร็จทั่วทั้งองค์กรได้ย่อมเกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละกระบวนการเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นเหมือนสูตรที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร เพราะในองค์กรปัจจุบันประกอบด้วยกระบวนการต่างๆมากมายที่ทำงานประสานกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามความต้องการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ลองคิดดูว่าถ้าแต่ละกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กร

          - ดีต่อลูกค้า เพราะกระบวนการที่ดีนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบคุณค่าอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้

          - ดีต่อคนทำงาน เพราะกระบวนการที่ดีนำมาซึ่งการทำงานที่ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

          - ดีต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพราะกระบวนการที่ดีทำให้ หน่วยงาน คน ที่ทำงานร่วมกันกับองค์กรของเรา สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ถูกต้องและชัดเจนในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน

     การสร้างกระบวนการที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอยู่เสมอ ด้วยหลัก 2 ประการ ก็คือ

        1. การจัดการกระบวนการ(Process Management)ให้มีประสิทธิภาพ     

        2. พัฒนากระบวนการ(Process Improvement)ให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง เพราะทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     เทคนิคหนึ่งที่สามารถสร้างและปรับปรุงกระบวนการการทำงานด้วยการคิดทั้งระบบ(System Thinking) ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การคิดและทำแบบลีน(Lean Thinking) ปัจจุบันการปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคลีน (Lean)ก้าวไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นแค่ในกระบวนการผลิต เพราะด้วยเทคนิคและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการขจัดความสูญเปล่า(Waste Elimination)ของกระบวนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพการทำงาน สามารถนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนากระบวนการทั้งในอุตสาหกรรมบริการหรือส่วนงานสำนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการตลอดทั้งโซ่อุปทาน(Supply Chain Management)โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างความมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งกระบวนการของการทำงาน ให้กิจการสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

     อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคนิคลีนต้องเริ่มจากความตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง(Sense of Urgency) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดที่นำไปสู่การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแน่นอนว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งความท้าทายเพราะเราต้องทำให้ทุกคนในองค์กรทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม เพื่อพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคน และต้องถูกขับเคลื่อนจากผู้นำในทุกระดับในการสร้างและคิดวิธีการใหม่(Creative Thinking) เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ในการออกแบบกระบวนการด้วยหลักของการนำการเปลี่ยนแปลง(Leading Change)ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

     หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักถึงบทบาทตัวเองในการมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยสามารถใช้เทคนิคการคิดและทำแบบลีน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการร่วมกันส่งต่อคุณค่าอย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานสูง  


วัตถุประสงค์

     1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของเทคนิคลีนกับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

     2. เข้าใจความสำคัญของการบริหารจัดการให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

     3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาของกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที

     4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. Start with Why? ทำไมการบริหารจัดการถึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

             -  สถานการณ์ VUCA และ Exponential Growth ความไม่แน่นอนที่รวดเร็ว

             -  การจัดการ Demand & Supply ที่เปลี่ยนแปลงไป

             -  ความเสี่ยงและแรงกดดัน(5 Forces)

             -  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน(Operational Excellent)

             -  Better, Faster, Cheaper กับความได้เปรียบในการแข่งขัน

Workshop: ระบุการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบกับการทำงานในปัจจุบัน

     2. Why me? ทำไมกระบวนการที่ดีเกิดจากทุกคนช่วยกัน

             -  การคิดเชิงระบบ(System Thinking) เราทุกคนอยู่ในระบบเดียวกัน

             -  การบริหารกระบวนการ(Process Management) เราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

             -  การจัดการคุณค่าในกระบวนการ (Value Chain Management)

Workshop: เขียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหากกระบวนการของเราดี/ไม่ดี

     3. What & Where? ก่อนที่เราจะสำเร็จเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสำเร็จอะไรที่ไหน ?  

             -  ความเข้าใจเป้าหมายในแต่ละระดับขององค์กร (Goals)

             -  การวัดผลและการชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

             -  กระบวนการบรรลุเป้าหมาย (Process to Achieving Your Goals)

             -  ถ้ากระบวนดีก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Cow Path Theory)

Workshop: ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในงานปัจจุบันและสิ่งที่ทำให้ไม่สำเร็จ

     4. How to win ทำอย่างไรให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันประสบความสำเร็จ

             -  การคิดและทำแบบลีน (Lean Thinking)

             -  4 เป้าหมายของลีน (4 Goals of Lean) Waste, Cost, Time, Quality

             -  การพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement)

             -  กระบวนการปัจจุบันคืออะไร (Process Mapping)

Workshop: การเขียนกระบวนการในปัจจุบัน

             -  5 ขั้นตอนการใช้ลีนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ(Lean improvement cycle)

             -  การฟังลูกค้าอย่างเข้าใจ (Voice of Customer)

             -  ค้นหาปัญหาและช่องวางในการพัฒนา (5W1H)

             -  คำถามคือ เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีขึ้นได้อย่างไร (Creative Thinking)

             -  การกำจัดจุดอ่อนในกระบวนการ(Theory of Constraints)

             -  เทคนิคการลดความสูญเปล่าด้วยหลัก ECRS

Workshop: การเขียนแผนการปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิคลีน

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรด้วยการคิดและทำแบบลีน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรด้วยกา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด