FIRST TIME MANAGER

รหัสหลักสูตร: 66256

จำนวนคนดู 1137 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
FIRST TIME MANAGER
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน คุณภาพของคนในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะกลุ่ม “ผู้จัดการรุ่นใหม่” ที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากทีมผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน แต่บ่อยครั้ง! ที่องค์กรไม่สามารถสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความเหมาะสม พร้อมใช้งานมารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร ทำให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมายมาย หลายๆองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน เริ่มที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นถัดไป ก่อนที่จะก้าวเข้ามารับไม้ต่อจากผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

     “หลักสูตร FIRST TIME MANAGER” เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ  โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้นำรุ่นใหม่” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

   1.  เพื่อพัฒนาผู้จัดการ ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
   2.  เพื่อพัฒนาผู้จัดการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

   3.  เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

     HIGHTLIGHTS: การออกแบบหลักสูตร “First Time Manager” เกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างมีศิลปะ เพราะทีมงานแต่ละคนมีความเชื่อ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และ Style ในการทำงานที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานของหัวหน้างานอย่างไรบ้าง?
            -  วิธีการเดียวตอบโจทย์ทีมงานทุกคนไม่ได้!
            -  จะแปลงความขัดแย้งเป็นพลังทีมได้อย่างไร?
            -  จะดึงเอาส่วนดีของทีมงานแต่ละคนออกมาสร้างผลงานคุณภาพสูงได้อย่างไร?

            -  จะปรับแก้ไขจุดอ่อนที่มีให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่คาดหวังของตำแหน่งงานได้อย่างไร?

     ผู้จัดการ จึงต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนที่หลากหลาย เข้าใจถึงความแตกต่างของคนแต่ละ Style ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารจัดการทีมงานในยุคปัจจุบัน ดังนั้น หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการ Workshop ร่วมกับกลุ่มหัวหน้างาน เริ่มต้นด้วยการปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เรียนรู้และเข้าใจลักษณะการใช้ชีวิตของทีมงาน ความเชื่อ ความรู้ความสามารถ และ Style การทำงานแบบต่างๆของทีมงานแต่ละคน เมื่อรู้ Style การทำงานของทีมงานแต่ละคนแล้วจะผสานให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งปรับวิธีการบริหารจัดการทีมงานแต่ละ Style ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทีมงานแต่ละคนต้องการ เลือกเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานให้เหมาะสมกับพื้นฐานและจริตของทีมงานแต่ละคน

     ทั้งนี้ ในการกำหนดหัวข้อฝึกอบรมจะมุ่งเน้นความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่างๆที่จำเป็นของผู้จัดการยุคใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารทีมงานในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยระหว่างการฝึกอบรมจะมีการอบรมและมอบหมายงานอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เข้าอบรมกำหนดโครงงานที่สนับสนุนทิศทางขององค์กร โดยประมวลความรู้จากการอบรมในโปรแกรมมาใช้งานจริง


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)   เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม

            - การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
            - ผู้จัดการยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
            - บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
            - ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ
                  *ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)
                  *ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)
            - เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Toolset)
   2. เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)  เสริมทักษะการมอบหมายงาน ควบคุมและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ

            - ขั้นตอนการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
            - การวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์ เพื่อมอบหมายและติดตามงานให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท
            - การให้ Feedback เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน
            - การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงาน
            - ฝึกปฏิบัติ : การมอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่างๆ
   3. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Smart Communication for Success) เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคล ของหัวหน้างาน โดยเฉพาะกระบวนการตรวจทานความ   เข้าใจของทีมงาน เมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
            - ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงาน
            - เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
            - กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
            - ฝึกปฏิบัติ: ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทเมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
   4. ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Excellent Problem Solving & Decision Making)  ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

            - บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการในการ “แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ”
            - กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
            - เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
            - การนำเสนอและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
            - ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
   5. เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Coaching & Mentoring) เรียนรู้บทบาทของผู้นำทีม สามารถแสดงบทบาทผู้นำทีมงาน ที่สามารถสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
            - เครื่องมือการพัฒนาทีมงานสมัยใหม่
            - เครื่องมือการวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์เพื่อสนับสนุนให้สร้างผลงาน
            - เทคนิคการสอนงานและถ่ายทอดงาน
            - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
            - เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน
            - ฝึกปฏิบัติการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ต่างๆ

**เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม
   -    บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                        30%
   -    การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
   -    ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion        40%

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
     1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นผู้จัดการมืออาชีพที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
     2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ วางตัวได้น่าศรัทธา มีทักษะการสื่อสาร การมอบหมายและติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การสอนและถ่ายทอดงาน รวมทั้งการบริหารจัดการทีมงานที่มีช่วงอายุที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรม
            - จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 40 คน/รุ่น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร FIRST TIME MANAGER
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: FIRST TIME MANAGER

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด