การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report ( Why Why Analytical & Problem Solving by 8D )

รหัสหลักสูตร: 66277

จำนวนคนดู 3213 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report    ( Why Why Analytical & Problem Solving by 8D )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การจัดการและแกไขปัญหาในงานนั้นมีความจำเป็นเพราะต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาให้กลับมาเกิดซ้ำอีก การแก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข (Corrective Action) เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร การแก้ไขปัญหาปัญหา โดยการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) ตามหลักของ 8D อาจรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นที่สามารถช่วยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการบ่งชี้ปัญหาและสร้างแนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขด้วยตนเอง โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report & Why – Why Analysis เป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในกระบวนการมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และได้ผลลัพธ์ทั้ง “การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา (Corrective & Preventive Action)” ที่มีร่วมกันในขั้นตอนของ 8D Report
     การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why คือการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุรากของปัญหา (Root Cause) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เป็นระบบในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ จนกระทั่งหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 5ส., Kaizen, Lean Manufacturing, QCC (Quality Control Cycle), QC 7 Tools และอื่น ๆ

     ดังนั้นเราสามารถใช้ทั้ง 2 หลักการนี้ควบคู่กันในการส่งเสริมให้สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง แก้ไข ปัญหาด้านคุณภาพและผลิตภาพได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้น สามารถลดต้นทุนอย่างแท้จริง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ
   2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   5. เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ ประเมินผลได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
   6. สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysis และ 8D Report รวมรวมถึงเครื่องมือrพัฒนาด้านคุณภาพ QC 7 Tools ไปใช้งานได้อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร
   7. เพื่อสร้างผลประกอบการให้ได้มากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งการผลิตและบริการ ลดระยะเวลาเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหา   
  + ประเมินความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)

       1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)
       2. ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
       3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
       4. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
       5. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ
       6. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis
       7. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis
       8. เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D
               -    D0 - Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
               -    D1 - Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
               -    D2 - Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
               -    D3 - Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
               -    D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่อง
               -    D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs)
               -    for Root Cause & Escape Point   เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
               -    D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
               -    D7 - Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
               -    D8 - Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม
     9. เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
     10. การนำ Why Why Analysis, QC 7 Tools ในการค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้วย 8 D Report

  + ประเมินความรู้หลังเรียน (Post-test)

รูปแบบการฝึกอบรม   

     - การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา,การทำ Workshop


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report ( Why Why Analytical & Problem Solving by 8D )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis, Why Why Analysis และ 8D Report, Problem Solving by 8D

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด