หลักสูตรการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning )

รหัสหลักสูตร: 67224

จำนวนคนดู 696 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ลักการและเหตุผล

องค์กรมีปัญหาในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร เหล่านี้หรือไม่ ?

 •     องค์กรโตก่อน แต่คนที่มีอยู่ยังไม่พร้อมเติบโต
 •     คนอยากโตแต่ไม่เก่ง คนเก่งกลับไม่อยากโต
 •     มีตำแหน่งสำคัญว่างแต่ยังหา Successor ที่เหมาะสมไม่ได้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานในสายอาชีพของพนักงาน จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อนตำแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยพัฒนาให้พนักงานในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน ในขณะที่ แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เป็นกระบวนการเชิงรุกที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ โดยการสรรหา พัฒนา และเตรียมคนไว้ทดแทน เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานขององค์กรมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัดเพราะขาดคนที่เหมาะสม และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานเห็นโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

2. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP

3.สามารถวิเคราะห์หา Successor และจัดทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ

4.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิผล

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ความหมายและองค์ประกอบของการออกแบบ Career Path และ Succession Planning

2. ประโยชน์ของ Career Path ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

3. ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Career Path กับ Succession Planning

4. สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัวเบื้องต้นในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

5.รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

6.ขั้นตอนในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

7.การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) ตามหลัก 3 R (The right man, The right job, The right time)

8.การวิเคราะห์หา KPI และ Competency ตามสายอาชีพ (Career Path)

 •     การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร
 •     การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน(Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน
 •    ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
 •     การวิเคราะห์หาตัวชี้วัดและสมรรถนะที่ต้องการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
 •     Competency และความสัมพันธ์ในการทำ Training Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency

9.ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan Management System

10.การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานเป้าหมาย...จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Succession Plan (Critical Position)

11.การกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะสืบทอดตําแหน่ง

12.การจัดทำแผนการพัฒนาความสามารถของตำแหน่งงานเป้าหมาย (Training Road Map for Successors)

13.วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor ตามเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสม

 • Workshop : การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร
 • การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
 •  ฝึกปฏิบัติออกแบบ Career Path ตามสายงานและโครงสร้างองค์กร
 •  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาตำแหน่งงานเป้าหมาย (Critical Position)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารองค์กร หน่วยงาน หัวหน้างาน หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Critical Position, วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor ตามเกณฑ์ KPI, ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan Management Syste, ประโยชน์ของ Career Path, ขั้นตอนในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Caree, การจัดทำแผน IDP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)