การวางแผนการเงินและการออม เพื่อการเกษียณอายุ

รหัสหลักสูตร: 66350

จำนวนคนดู 961 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวางแผนการเงินและการออม เพื่อการเกษียณอายุ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการเหตุผล

     ด้วยแนวความคิดของการดำรงชีพ ณ ปัจจุบัน อยู่ด้วยความยากลำบากขึ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ ก็ยังไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ชัดเจนมากนัก อีกทั้งการแข่งขันรุนแรง บริษัทต่าง ๆ ก็เริ่มการประหยัด โดยเฉพาะการขึ้นเดือน โบนัส รายได้ของพนักงานก็เพิ่มขึ้นไม่มากในสภาวะแบบนี้ ซึ่งขัดแย้งกันในเรื่องของรายจ่าย ที่ทุกวันนี้ อยู่ด้วยความยากลำบากมากขึ้น ทั้งเรื่องค่าครองชีพ สูงขึ้น ภาระค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ สูงขึ้น มีผลทำให้ พนักงานบุคลากร ต่าง ๆ มีรายได้ไม่เพียงพอกับ ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อีกทั้งบุคลากรบางคน ต่าง ๆ ต้องสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น อีก เพื่อมาจุนเจือ รายได้ และสำหรับบุคลากรบางคน มีรายได้ บางส่วนที่คิดว่ามากในระดับหนึ่ง ก็ไปซื้อบ้าน และรถยนต์เป็นของตนเอง โดยการผ่อนกับสถาบันการเงิน ทำให้เกิดสภาวะเงินฝืดในช่วงที่เป็นหนี้ เช่นกัน

     ดังนั้น การวางแผนทางการเงินด้านเงินออม และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เป็นการให้บุคลากรได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการวางแผนทั้งรายรับ รายจ่าย และเงินส่วนที่เหลือใช้ จะบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสูดได้อย่างไร

ประโยชน์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเรื่องการวางแผนการออมเงิน
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องแผนรายรับ รายจ่าย ได้อย่างชัดเจน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำ check list รายจ่ายที่สำคัญของแต่ละคน
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเครื่องมือทางการเงินเบื้องต้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   1.  ปรับกรอบความคิด Mind Set ให้เข้าสู่สภาวะการเก็บออมเงิน
            Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ โดยแนวทางของ Growth Mindset
   2.  หลุมพรางกับดักของการวางแผนเพื่อการออม
            Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจในหลุมพรางและกับดักความคิดที่เกิดขึ้น ซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคต่อการออมอย่างไร
   3.  เรียนรู้เรื่อง สามด้านของการจัดการที่มุ่งสู่การออมเงิน
            Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล สามด้าน ที่เป็นหัวใจสำคัญต่อ ฐานรากที่สำคัญต่อการบริหารจัดการการออมเงินส่วนบุคคล
   4.  ทำไมสาม “ความ” จึงมีความสำคัญต่อการออมเงิน
            Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจของการใช้ หลักการสาม “ความ” มาสู่การบริหารการเงินและการออม ไว้เพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
   5.  การตั้งเป้าหมายด้านการเงินสำหรับการออมเงินที่ควรรู้
            Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางด้านการออมเงิน โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พื้นฐาน “สี่เสาหลัก” สัมพันธ์กับการตั้งเป้าหมายในแต่ละเสาหลักอย่างไร
   6.  ตรวจสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคลมีผลดีต่อการก้าวสู่การออมเงินอย่างไร
            Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจพื้นฐานของการตรวจสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล ว่ามีแนวทางตรวจสุขภาพทางการเงินอย่างไร โดยจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ 6 ตัวชี้วัด ที่สำคัญ อันนำไปสู่การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   7.  ทำการความเข้าใจหลักของความมั่งคั่งและกฎทอง เพื่อนำไปสู่การออมเงินได้อย่างดีอย่างไร
             Work Shop & Group Coaching   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญและบริบทของการสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยมีแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักแห่งความสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้น และฐานรากในมุมมองของกฎทอง เพื่อสร้างฐานรากความมั่งคั่งให้มีฐานที่มั่งคง
   8.  ศึกษาที่มาของรายรับ และรายจ่ายของแต่ละบุคคล ในแต่ละช่วงอายุ
             Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจแหล่งที่มาของรายรับที่สำคัญ ๆ และ ให้ทำความเข้าใจ และทำรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนาน ๆ เกิดขึ้นที ของแต่ละช่วงอายุของบุคคล ซึ่งแต่ละวัยจะมีสภาวะที่มาของรายรับ และรายจ่าย แตกต่างกัน
   9.  ทำการประเมินถ่วงน้ำหนัก ของแต่ละรายการ ของรายรับ และรายจ่าย
             Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้ในแนวทางการประเมินความสำคัญของรายได้ และความสำคัญของรายจ่าย โดยวิธีให้คะแนนน้ำหนักความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเกิดการตระหนักรู้ว่ารายการไหนสำคัญ รายการไม่สำคัญ น้ำหนักมากหรือน้อย ว่ารายการไหนสามารถเพิ่มลดได้หรือไม่อย่างไร แล้วกำหนดการเพิ่มรายรับ และกลยุทธ์การลดรายจ่าย
   10.  การบริหารหนี้ส่งผลกระทบอย่างไร
             Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักและเข้าใจพื้นฐานของความเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภาคครัวเรือน และแนวทางในการบริหารหนี้ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
   11.  เทคนิคแห่งการเพิ่มออมเงิน
              Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักและเข้าใจพื้นฐานของเทคนิคที่สำคัญต่อการออมเงิน เพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีประ
   12.  การออมเงินผ่านตราสารทางการเงิน
               Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจตราสารทางการเงินพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจจริง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการออมเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แนวทางอบรม        
   -  ใช้แนวทางอบรมโดยอำนวยการให้ความรู้ 30% อำนวยการให้เกิดความคิด แบบสนทนาเชิงการตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดการตระหนักการเรียนรู้และเข้าใจด้วยตัวผู้อบรมเอง  70%
จำนวนผู้เข้าอบรม         
   -  ไม่ควรเกิน  25  คน
 
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    พนักงาน รวมถึง ระดับผู้จัดการระดับต้นขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนการเงินและการออม เพื่อการเกษียณอายุ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนการเงินและการออม เพื่อการเกษียณอายุ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด