อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน (Financial Analysis for non-finance)

รหัสหลักสูตร: 66380

จำนวนคนดู 600 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน (Financial Analysis for non-finance)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการเหตุผล
     ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา  ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร และประเด็นที่สำคัญคือ ปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับ
   1.  เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน คือ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
   2.  เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในรายงานทางการเงิน
   3.  เพื่อเข้าใจกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน
   4.  เพื่อเกิดความเข้าใจความเสี่ยงจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรฝึกอบรม
  1.  กรอบความคิด (Growth Mindset)
     Work shop &  Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเข้าใจและตระหนักรู้ถึง กรอบความคิดในการอ่านและใช้รายงานทางการเงินก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานและตัดสินใจอย่างไร
  2.  ทำไมต้องจึงต้องอ่านรายงานทางการเงินพื้นฐานเป็น
     Work shop &  Group Coaching เพื่อให้ผผู้เข้าอบรมได้เข้าใจประโยชน์จากการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  และมีทักษะในการอ่านรายการพื้นฐานในงบฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกำไรขาดทุนเป็น และเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและตัดสินใจได้
  3.  อธิบายพื้นฐาน
            -    รายการที่สำคัญใน งบฐานะการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์  หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
            -    รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุน
            -    รายการในงบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
     Work shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานและตระหนักรู้เข้าใจรายการที่สำคัญ ที่สามารถเป็นตัวสะท้อนจากการดำเนินการของหน่วยงาน และสามารถเข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข และประโยชน์ในการตัดสินใจ
  4.  การอ่านและการนำไปใช้ ในส่วนของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
            -    กลุ่มสภาพคล่ออง
            -    กลุ่มการบริหารสินทรัพย์
            -    กลุ่มการบริหารหนี้สิน
            -    กลุ่มความสามารถในการทำกำไร
     Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักรู้ในความหมายของอัตราส่วนแต่ละกลุ่ม และในแต่ละกลุ่มนั้น มีอัตราส่วนที่สำคัญอะไรบ้าง ที่ถ้าเรียนรู้และทำความเข้าใจแล้ว สามารถที่ใช้อัตราส่วนนี้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อให้ผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น
  5.  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
    Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในการวิเคราะห์พฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร อันนำไปสู่ผลลัพธ์เรื่องจุดคุ้มทุน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจด้านการขายและการผลิต
แนวทางการอบรม     
           -  ใช้แนวทางการสนทนา (dialogue) โดยอำนวยการตั้งคำถามชวนคิด (Facilitation)
           -  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ และเข้าใจบนพื้นฐานเบื้องต้นของการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ระยะเวลาการอบรม   1 วัน
   สำหรับการอบรมความรู้หลักการพื้นฐานที่สำคัญเท่านั้นที่สามารถนำไปอ่านและวิเคราะห์ได้ ( เน้นหลักการพื้นฐานที่ต้องเข้าใจ workshop แบบตั้งคำถามชวนคิด เพื่อสร้างการเรียนรู้และการตระหนักรู้ของผู้เข้าอบรมเอง)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  พนักงาน และผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน
-  จำนวน  25 - 30 คน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน (Financial Analysis for non-finance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ, เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด