หลักสูตร: เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?

รหัสหลักสูตร: 66487

จำนวนคนดู 1325 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร: เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
     1.   เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง
    2.   เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource นายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้าง ประจำของบริษัทฯได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า             กะบ่าย ,กะดึก , หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน , ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ
    3.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม
   1.   วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource มีอะไรบ้าง..?
   2.   บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?
              •   ยกตัวอย่าง : วันทำงาน - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง - การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ
   3.    ผู้บริหาร หรือ HR. ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?
              •   ยกตัวอย่าง : สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด - สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด - สัญญาจ้างทำของ - ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย
   4.   การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource เพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?  
              •   มีตัวอย่าง : การเขียนสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง - การจ่ายค่าจ้าง - การจ่ายสวัสดิการ - การส่งคืนลูกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   5.    การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?
              •   มีตัวอย่าง :  การระเบียบปฏิบัติการจ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   6.   สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯหรือไม่ เพราะอะไร..?  
              •   ยกตัวอย่าง  :  การได้รับสิทธิวันหยุด - วันลาต่างๆ - การทำงานประจำกะเช้า - ต้องเข้ากะบ่าย - กะดึก
   7.    ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำได้เพียงใด..เช่น  การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน - การย้ายหน่วยงาน - การลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง เพราะเหตุในกรณีต่างๆ
              •   มีตัวอย่าง : หนังสือลงโทษทางวินัย - เป็นหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน - หนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   8.    กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อต่อเติมโรงงานหรือติดตั้งเครื่องจักรเป็นเวลา 60 วัน ต้องบริหารจัดการ อย่างไร.  
และลูกจ้างที่ผ่านบริษัทOutsource จะได้รับค่าจ้างจากใคร..?   
              •    มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อภาครัฐเพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างร้อยละ 75  ของค่าจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   9.   กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจนเกิดวิกฤต เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่มีงานทำ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจะได้รับการว่างงานอย่างไร..?  
              •  มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งภาครัฐเพื่อวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับสิทธิว่างงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
   10.  เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบาย ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

              •    ยกตัวอย่าง : การรับผิดต่อบริษัทOutsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด และการส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัทOutsource            

   11. กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัทOutsourceไปแล้ว เมื่อบริษัทOutsourceไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

              •   ยกตัวอย่าง  : ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..
   12.  กรณีบริษัทOutsource จัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?
              •   ยกตัวอย่าง  : การตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ทำงาน - บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว - บัตรพิสูจน์สัญชาติ
   13.  กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?
   14.  กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน
   15.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ประสบอันตราย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?
   16.  ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัทOutsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯอย่างไร..?
   17.  กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัทOutsource เมื่อบริษัทOutsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัทOutsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?
   18.  เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ปฏิบัติงานกลับบริษัทฯไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?
   19.  ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
   20.  อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ                         
              •    ถาม - ตอบ - แนะนำ
              •    ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - ฝ่ายHR. - บุคคลทั่วไป
              •    ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร: เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร: เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา, เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsourc, การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา (outsource), บริษัทรับเหมา (outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด