ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( PROFESSIONAL SUPERVISORY SKILLS )

รหัสหลักสูตร: 66603

จำนวนคนดู 811 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( PROFESSIONAL SUPERVISORY SKILLS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของตำแหน่งงานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
   2. เพื่อเรียนรู้วิธีบริการจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
   3. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน (Supervisory & Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารจัดการตามขีดความสามารถของภาวะผู้นำ การโค้ชงาน การโค้ชคน การวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การพัฒนาทีม การสื่อสารและการนำเสนอ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรอบรม
ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

   1.  ทักษะการวิเคราะห์ การเข้าใจธรรมชาติของคนในการทำงานร่วมกัน
กิจกรรมฝึกทักษะ : การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของคน อาริยาบทต่างๆ
   2.  ทักษะการบริหารจัดการทั่วไป บทบาทหน้าที่เฉพาะตามความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
   3.  ขีดความสามรถของหัวหน้างานมืออาชีพรายบุคคล (Supervisory Skills Competency)
กิจกรรมการเรียนรู้ : ตรวจสอบขีดความสามรถของหัวหน้างาน โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง
            -    ภาวะผู้นำ (Leadership)
            -    การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
            -    ทักษะการสื่อสาร (Communication)
            -    ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
            -    การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
            -    การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
            -    ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
   4.  การพัฒนาคนและผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการของหัวหน้างานมืออาชีพ
            -    SWOT Analysis
            -    PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
            -    INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques
            -    Key Performance Indicators (KPIs)
            -    Objective Key Results (OKR)
            -    Core & Functional Competency
ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.
   5.  ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นหัวหน้างานด้วยเทคนิค 3C”
WORKSHOP : ภาวะผู้นำของหัวหน้างานด้วยเทคนิค 3C : Communication, Coaching, Counseling ด้วยบริหารจัดการลูกน้องอย่างมีกระบวนการ
   6.  จิตวิทยาที่ผู้ให้คำปรึกษากับการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ดี
            -    การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก
            -    การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ
            -    เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล
   7.  วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน” และ “ผลงาน”
CASE STUDY : กรณีศึกษาฝึกทักษะการให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาผลงาน
   8.  การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่กำหนด
   9.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา   
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
      ( a ) การบรรยาย      ( b ) กิจกรรม และเกม     ( c ) การแสดงออก
      ( d ) กลุ่มสัมพันธ์     ( e ) การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( PROFESSIONAL SUPERVISORY SKILLS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ, PROFESSIONAL SUPERVISORY SKILLS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด