registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เทคโนโลยีใหม่ๆ (New Technologies)


5 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การทำ Search Engine Optimization
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำ SEO เว็บไซต์ให้ติดอันดับ” กิจกรรมที่จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการโปรโมท เว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ
Robot  fauns
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศซึ่งมีความต้องการของตลาดแรงงาน กรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ ที่ต้องการอีเมลทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ และต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและวิธีการทำงานบนระบบคลาวด์ ที่จะทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Enterprise AI Conference
6900บาท
สัมมนาเรื่องการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารองค์กรที่ได้มีการนำ AI มาใช้เพื่อการ Digital Transformation
การแก้ปัญหาหน้างานด้วย Teachme Biz
ไม่มีค่าใช้จ่าย
แนะนำการใช้ Teachme Biz เพื่อการบริหารการทำงานทั้งที่หน้างานและในออฟฟิศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง แชร์ และจัดการกับคู่มือการทำงานในองค์กรผ่านออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง knowledge ขององค์กรได้อย่างทั่วถึง