registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคโนโลยีใหม่ๆ (New Technologies)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Sponsored
Style Signature (ปรับลุค แปลงร่าง สร้างคุณคนใหม่)
7100บาท
การมีภาพลักษณ์ที่ดีเท่ากับ... คุณเป็นคนนึงที่เตรียมพร้อมเสมอ เพราะบางครั้งคุณไม่มีทางรู้ว่า โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณ... จากไหน เมื่อไหร่ และจากใคร
Overview Data Series (MS. Excel, Power BI, RapidMiner)
2000บาท
ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ องค์กรจำนวนมากต้องการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจุบันมีเครื่องมือ จำนวนมากที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่การ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS.Excel , Power BI ไปจนถึง RapidMiner)
Sponsored
Image Road-map v.2
3190บาท
ไม่ต้องรอโชคมาช่วย ไม่ต้องรอโอกาสวิ่งมาชน เพราะคุณสามารถกำหนดทุกย่างก้าวของตัวคุณเองได้!! อยากเป็นคนที่โลกจำ...คุณต้องเริ่มลงมือประทับภาพของคุณให้อยู่ในใจของคน!!!
ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ ที่ต้องการอีเมลทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ และต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและวิธีการทำงานบนระบบคลาวด์ ที่จะทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จับมือทำ e-Learning Video Tracking รุ่น 01/2019
3500บาท
เทคนิคในการเปลี่ยนไฟล์วิดีโอเก่าให้สามารถ Tracking ผู้เรียนบนระบบ LMS ได้