สัมมนาฟรี! โอกาสการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community :AEC)

จำนวนคนดู 861 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! โอกาสการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community :AEC)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการรปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลประโยชน์ที่ควรได้รับในตลาดอาเซียนที่จะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานทักษะอย่างมีเสรี ในระยะ 6 ปีข้างหน้า (ปี 2558)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด