ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)

รหัสหลักสูตร: 66868

จำนวนคนดู 1578 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร  (Strategic HR Planning and Budgeting)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักกการและเหตุผล

     บทบาทการเป็น Strategic Partnership ของ HR อย่างหนึ่งคือการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน HR ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยส่วนใหญ่แล้ว HR มักจะจัดทำแผน HR ในระดับ Functional เท่านั้น แต่แผนกลยุทธ์ HR ที่มีประสิทธิภาพที่แท้จริงจะต้อง “แปลงกลยุทธ์องค์กร สู่แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ HR” ได้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้าน HR สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องทั้งเชิงมิติกลยุทธ์ และมิติกาลเวลา แต่ปัญหามักเกิดจากหลายคนรู้จัก Action plan แต่เข้าใจไม่เท่ากัน จะตรวจสอบอย่างไรว่าทำถูกต้องหรือไม่ และ ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ทำให้การวางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง ด้วยหลักสูตรนี้ จะเปิดแนวคิด และเทคนิคในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน(Action Plan) และเทคนิคการคำนวณงบประมาณ (Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ

4. เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ประจำปี

หัวข้ออบรมสัมมนา
• หลักการและกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กรสมัยใหม่

• แนวคิดหลักการและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR

• การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่ฝ่ายงาน HR เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย ในสถานะการณ์ต่าง ๆ

    - กรณีองค์กรมีกลยุทธ์ขยายตัว (Growth Strategy)

    - กรณีองค์กรมีกลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)

    - กรณีองค์กรมีกลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)

• แผนที่กลยุทธ์ เครื่องมือในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร แผนกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกัน

• การกำหนด Scorecard และการวัดผลสำเร็จของกลยุทธ์ระดับองค์กร และหน่วยงาน HR

• องค์ประกอบและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR

    - การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนจัดทำ HR Strategy

    - การจัดทำ HR SWOT Analysis

    - การวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งภายนอกและภายใน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

Workshop – ฝึกปฏิบัติการจัดทำ HR SWOT Analysis

• การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR แผนงาน(Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ

    - แผนกลยุทธ์ HR จากกรณีศึกษาของบริษัทต่าง ๆ

    - เทคนิคที่จะทำให้ Line Manager ให้ความสำคัญและมองว่า HR Planning เป็นแผนงานของตนเอง

    - เทคนิคการจัดทำ HR Action Plan ตลอดจนการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

Workshop – ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ HR

• การจัดทำงบประมาณ HR

    - แนวคิดและหลักการจัดทำงบประมาณ HR ที่มีประสิทธิภาพ

    - การทำงบประมาณอัตรากำลังคน

    - การแปลงงบประมาณอัตรากำลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR

    - เทคนิคและสูตรการคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ

    - ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณ HR


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

• เจ้าของกิจการ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic HR Planning and Budgeting)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: HR SWOT Analysis, Growth Strategy, Stability Strategy, Retrenchment Strategy, HR Strategy, HR Action Plan

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด