อบรม การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Management)

รหัสหลักสูตร: 20703

จำนวนคนดู 1496 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

         การจัดซื้อวัตถุดิบ (Raw materials) หรือส่วนประกอบในการผลิต (Subassembly) หรือสินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อมขาย (Finished Goods) ที่มุ่งเน้นให้ความสนใจเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนในการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย ความเสี่ยงต่อการชำรุดเสื่อมสภาพ เป็นต้น หรือการที่องค์กรพยายามจะลดต้นทุนในทุกๆด้านให้ต่ำที่สุดโดยไม่ได้คำนึงถึงระดับการบริการลูกค้าเลย ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว แนวทางดังกล่าวที่ปฏิบัติอยู่ก็อาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์โดยรวมให้กับองค์กรตามที่คาดหวังไว้ แต่มุมมองของการจัดการโลจิสติกส์จะคำนึงถึงผลกระทบของกิจกรรมหนึ่งต่ออีกกิจกรรมหนึ่ง จะบูรณาการทุกกิจกรรมในองค์กรเข้ามาให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง ไม่ได้แยกพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอิสระแต่ตัดสินใจบนพื้นฐานของผลดีผลเสียต่อองค์กรโดยรวมเพื่อสร้างความสมดุลย์และมีเอกภาพในการจัดการ ทางสถาบันฝึกอบรมสมาร์ทไลฟ์เล็งเห็นคุณค่านานัปการของศาสตร์การจัดการแขนงนี้ จึงได้จัดหลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์” ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครื่องมือในการจัดการอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลให้กับผู้ที่สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในโลกแห่งการแข่งขัน (Role and importance of logistics management)
2.มิติของโลจิสติกส์ (Logistics Dimensions)
3.กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Components)
4.ต้นทุนของโลจิกติกส์ (Logistics Cost)
5.การกำหนดระดับการบริการลูกค้า (Customer Service Level)
6.การวัดผลการปฏิบัติงาน (Logistics Performance Measurement)
8.โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

7.ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ (Logistics Information System)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Management)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด