การทํา SRM เพื่อลดต้นทุน (SRM for Cost Savings)

รหัสหลักสูตร: 20727

จำนวนคนดู 944 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

      การลดตนทุน การทํา Cost saving การทํา Cost down เปนเรื่องปกติที่ทุกบริษัทตองทํา แตเปนที่ประจักษชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชนฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แตกลับจะสงผลรายตอเนื่องระยะยาว การทํางานจัดซื้อยุคใหมในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงตองเรียนรู้วิธีใช SRM เพื่อลดตนทุนใหถูกตอง อันจะไดรับผลดีอยางยั่งยืนสําหรับสัมพันธภาพกับซัพพลายเออรนั้น ไม่มีความจำเป็นจะตอง Partnership ทั่วไปหมดทุกเจา จึงตองเรียนรูวาเจาใดที่ตองอยูห่างๆ และเจาใดที่ตองสนิทสนมใกลชิด และถาหากจะตองเปน Partnership กันจะตองทำอย่างไร ฝายจัดซื้อจึงตองเขาใจและสามารถแยกแยะระดับสัมพันธภาพ (Relationship spectrum) ที่จะมีต่อกัน อันมีตั้งแตการคบแบบผิวเผินไปจนกระทั่งลึกซึ้งล่มหัวจมทายดวยกัน เหลานี้เปนสิ่งที่ตองรูในการทํางานจัดซื้อยุคใหมเพื่อนําไปสู่การลดต้นทุนอยางมียุทธศาสตร์ที่่ชาญฉลาด ฝายขายยุคใหมเขาใช CRM (Customer Relationship Management) เพื่อสรางยอดขายและความเติบโตอยางยั่งยืน สวนฝายจัดซื้อยุคใหมก็ใช้ SRM (Supplier Relationship Management) มาใชทำงานP&S เชิงกลยุทธ เพื่อลดตนทุนใหบริษัทอย่างยั่งยืน 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ, อบรม การทํา SRM เพื่อลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด