อบรม หลักเกณฑ์สําคัญในการนําเข้า-ส่งออก   

รหัสหลักสูตร: 20731

จำนวนคนดู 931 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

        เพื่อเรียนรู้การซื้อขายขามประเทศเปนเรื่องนากลัวและนาปวดหัวสําหรับบางคน แตทานจะทํางานดวยความมั่นใจ หากเขาใจหลักเกณฑสําคัญใหถองแทเสียกอน วิทยากรเปนผูมีประสบการณทางดานนําเขาและสงออกมานานพอที่จะแนะนําวิธีการใหทานนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และปองกันมให้เกิดความเสียหายตอกิจการของบริษัท

หัวข้ออบรมสัมมนา

- เปรียบเทียบ INCOTERMS®2010 กับ 2000 

-  คาใชจายใดบางที่เกี่ยวของแตละ Terms of Shipment  ขอมูลจําเพาะของ Containers และประโยชนการใชงาน  เงื่อนไขการบรรทุกสินคาใน Containers 

 - สรุปขั้นตอนการสงสินคาทางเรือ 

 - ประเภทของสินคาที่สงทางอากาศ 

 - สรุปขั้นตอนการสงสินคาทางอากาศ 

- การประกันภัยขนสงสินคากับการคาระหวางประเทศ 

- เงื่อนไขการชําระเงินคาส ินคาระหวางประเทศ ไดแก O/A, B/C and L/C 

- การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ที่จะใชผานพิธีการนําเขา-สงออก 

- กฏหมายศุลกากรของไทยที่ควรทราบ  

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: คุณจันทรา สิงหพันธุ, อบรม หลักเกณฑ์สําคัญในการนําเข้า-ส่งออก   

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด