อบรม เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms สําหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่26

รหัสหลักสูตร: 21300

จำนวนคนดู 1252 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพื่อใหผูประกอบการคาตางประเทศได้รวมกันใชกฎระเบียบในการสงมอบที่เปนมาตรฐานใหมตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน คาใชจาย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนยายสินคาจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อใหผูเกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นไดอยางสอดคลอง
หัวข้ออบรมสัมมนา

วันที่ 13 มีนาคม 2557 เจาะลึก INCOTERMS® สําหรับบริหารการจัดซื้อและการตลาด

วันที่ 14 มีนาคม 2557 เจาะลึก International Payment Terms and Trade Finance

(เฉพาะการอบรมวันที่สองนี้ แจกฟรี หนังสือประกอบการสัมมนา ชื่อ L/C & B/C เอกสารเพื่อการชําระเงินทางการคาระหว่างประเทศ  เขียนโดย อาจารยอาวุธ โพธิ์เล็ก ผูนําการสัมมนา)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ, อาวุธ โพธิ์เล็ก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด