กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

รหัสหลักสูตร: 65791

จำนวนคนดู 1879 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          วันนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหาไม่สามารถนำระบบหรือเครื่องมือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ ที่องค์กรได้จัดทำขึ้นไป Implement ใช้งานจริงใหเ้กิดประโยชน์ในองคก์รได้ เช่น Job Description (JD) , ระบบ Competency, Career Path, Talent Management ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (Line Manager) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HR ต่าง ๆ ไปใช้จริง

          ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่าง ๆ ไปใชใ้นหน่วยงานของตนเองได้ เช่น ผู้จัดการผลิต , ผู้จัดการซ่อมบำรุง,ผู้จัดการตลาด, ผู้จัดการขาย, ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ฯลฯ ส่งผลให้องคก์รต้องสูญูเสีย ทั้งเงินและเวลา ในการจัดทำระบบต่าง ๆ แต่สุดท้ายก็ต้องเก็บระบบดังกล่าวไว้

          ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (Line Manager) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนาระบบหรือเครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องไปใช้งานจริงในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทาให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้ผู้บริหารมีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำและใช้เครื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้สามารถนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

   ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตัวบุคคล

             • เหตุผลความจำเป็นของงาน HR ทีมีต่อผู้จัดการตามสายงานต่าง ๆ

             • บทบาทของงาน HR สำหรับผู้จัดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

             • ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

               ทั้ง 4 มิติ (สรรหา-พัฒนา-รักษาไว้-ใช้ประโยชน์)

               มิติที่ 1 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)

               มิติที่ 2 : การพัฒนาพนักงาน (Training & Career Development)

               มิติที่ 3 : การรักษาไว้ – การจูงใจพนักงาน (Motivation System)

               มิติที่ 4 : การบริหารประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

   Modern HR Tools ที่องค์กรสมัยใหม่นิยมนามาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

  • Competency และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  • Employee Engagement เพื่อความผูกพันและทุ่มเทกับองค์กร
  • Talent Management กับการบริหารคนเก่งเพื่อความโดดเด่นขององค์กร
  • Succession Plan เพื่อการเตรียมทายาทสืบทอดขององค์กร
  • การสรุปประเด็นการนาไปใช้ ในการรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กรได้นาน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ
วิธีการอบรม

    1. บรรยายให้เกิดแนวความคิด ได้หลักการและวิธีการ

    2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา และจากงานจริง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกสายงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้