เจาะลึก กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ HR ควรรู้

รหัสหลักสูตร: 22225

จำนวนคนดู 1436 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ HR ต้องรู้ ไม่ใช่แค่รู้และเป็นสาระสำคัญที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจในการใช้กฎหมายแรงงานในการบริหารคนและองค์การได้อย่างถูกต้องรัดกุม และวิธีการทำสัญญาจ้างแรงงานที่ปลอดภัย เพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง โดยการบรรยายจะเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและการยกตัวอย่างประกอบตลอดเวลา ทำให้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องยากๆกลับง่ายและน่าเบื่อ เป็นเรื่องที่สนุก อยากเรียนรู้และติดตามอย่างต่อเนื่อง ต้องพิสูจน์ด้วยตาและหูของท่านเอง ในการจับประเด็นเค้นข้อกฎหมายได้อย่างรอบด้าน ตีแผ่วงการบริหารงานบุคคล วงการกฎหมาย และเจาะแนวคิดศาลมาร้อยเรียงได้อย่างน่าฉงนและเร้าใจ

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเข้าใจและรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

2. เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจตามอย่างมากมาย และองค์กรของท่านไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา

•การบูรณาการกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารคน บริหารธุรกิจ ที่ฝ่ายบุคคลต้องทำความเข้าใจ 

•การจัดทำสัญญาจ้างแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อควรระวังในสัญญาจ้างที่มักเกิดปัญหา....

•ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลขององค์การ  มีโทษถึงจำคุก เป็นอย่างไร มีกี่ประเภท และจะบริหารข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแต่ละประเภทได้อย่างไร

oวันทำงานปกติ และชั่วโมงทำงานปกติ ต่างกันอย่างไร และมีวิธีการทำอย่างไรให้กำหนดชั่วโมงทำงานหลายชั่วโมงต่อวันก็ได้ แต่คุมจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์

oวันหยุด วันลา ต่างกันอย่างไร และ วันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่เรียกว่าพักร้อน ลาไม่ได้จริงหรือ ลาแล้วจะกลายเป็นการลากรณีพิเศษนอกกฎหมายได้อย่างไร

oเวลาทำงานปกติเป็นอย่างไร

oการทำงานในวันหยุด การทำงานล่วงเวลา การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด มีหลักการเบื้องต้นที่ควรรู้อย่างไร

oค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา มีอัตราอย่างไร มีวิธีบริหารอย่างไรประหยัดต้นทุนแรงงาน

oการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมในกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

•ข้อกฎหมายกับการควบรวมกิจการ เมื่อสภาพการจ้างต่างกันทำอย่างไร

oลูกจ้างไม่ยินยอมย้ายบริษัททำได้หรือไม่ อย่างไร

oข้อกฎหมายกับวินัยและการลงโทษพนักงาน การร้องทุกข์

oการเลิกจ้างมีกี่ประเภท และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า มีวิธีการอย่างไร

oการลงโทษตัดเงินเดือน, หักเงินเดือน เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างทำได้ไหม

oการขาดงาน คืออะไร เลิกจ้างได้หรือไม่

oการสั่งพักงาน มีกี่รูปแบบ ไม่จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานได้หรือไม่ อย่างไร

oบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องทำอย่างไร

•ข้อควรระวังเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษของนายจ้าง หัวหน้างาน และลูกจ้าง แลกเปลี่ยนร่วมกัน และ ท่านถามอาจารย์ตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้, Labour Law

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด