การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2008

รหัสหลักสูตร: 22402

จำนวนคนดู 2203 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปัจจุบันระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่จำเป็นต้องมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในระดับสากล
ISO 9001:2008 มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว

สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 9001:2008 ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตและขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
หัวข้ออบรมสัมมนา
- ความรู้พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
- ข้อกำหนด ISO 9001:2008 ในเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- หลักพื้นฐาน ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัด
- การสอบกลับได้ของการวัด (Traceability)
- การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น (Uncertainty)
- แหล่งที่มาของความไม่แน่นอนในการวัด
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- ตัวอย่างการสอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ตาม ISO 9001:2008
- ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
- สรุป ตอบข้อซักถาม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สอบเทียบ, iso9001, เครื่องมือวัด, iso, 9001

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด