หลักสูตรผู้นำการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Lead Auditor Training Course)

จำนวนคนดู 690 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
COURSE NAME: ISMS Lead Auditor หลักสูตรผู้นำการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

IRCA Reg. No. A17321

COURSE ID: ISLA 

DURATION: 5-Days work shop

CONTENT:

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 จัดเป็นมาตรฐานสากล สำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมาตรฐานนี้จะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงที่เกิดในปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถทำให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ที่มาอบรมได้เข้าใจถึงปรัชญาและแรงจูงใจของโครงการระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) อีกทั้งเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของมาตรฐานและข้อกำหนดของ ISMS อย่างถี่ถ้วน และเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ Maximus ได้ออกแบบหลักสูตรโดยนำเทคนิคการเรียนรู้ขั้นสูงสุดมาประยุกต์ใช้ ซึ่งรวมถึง 

• การเตรียมความพร้อมโดยมีเอกสารให้อ่านก่อนวันอบรมเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น (Pre-Class)
•การให้คำอธิบายอย่างละเอียดในห้องเรียน โดยใช้เทคนิคภาคปฏิบัติเป็นหลัก รวมทั้งการจัดประเภทของข้อมูล และ แบบฝึกหัดหลังชั่วโมงอบรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ 
•การมีเอกสารประกอบสำหรับเตรียมการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ ตลอดจนเน้นการติดตามตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก
•มีแบบฝึกหัดและบททดสอบความสามารถ ทั้งหมด 14 แบบฝึกหัด และ 8 บททดสอบ ซึ่งแบบฝึกหัดจะช่วยให้ผู้ที่มาอบรมได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ในขณะที่การทดสอบจะช่วยประเมินทักษะและความรู้ที่ได้มาจากการอบรมและจากทักษะโดยรวมที่เรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดต่างๆ
หัวข้ออบรมสัมมนา
OUTLINE:

หลักสูตรนี้จัดอยู่ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ห้องเรียน (classroom-based) ซึ่งประกอบไปด้วย Tutorials, Workshop exercises, Competency test, Case study และ Role-play 

•ภาพรวมมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ISMS 
• ความเข้าใจพื้นฐานมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ISMS
• การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ISMS
• ภาพรวมและแนวทางกระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจสอบอิงตามมาตรฐาน ISO 19011 และ ISO/IEC 17021 
• ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
•การเริ่มต้นและเตรียมความพร้อมการตรวจสอบจากมุมมองของโครงการระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMS
•การดำเนินการตรวจสอบจากมุมมองของโครงการระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMS
•การทำรายงาน ดำเนินการ บทสรุป และ ติดตามผลการตรวจสอบ 
•การสอบใบ Certificate จากสถาบัน IRCA
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: iso 27001, อบรม, IT, ISMS, lead auditor, หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด