Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop

รหัสหลักสูตร: 34336

จำนวนคนดู 542 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรชั้นนำได้ใช้เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ที่เรียกว่า "สมรรถนะ (Competency)" จึงได้นำมาขมวดเข้ากับการฝึกอบรมและการพัฒนาพัฒนาบุคลากร เมื่อต้องวางแผนการฝึกอบรมให้ควบคู่ไปกับโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานอย่างต่อเนื่องระยะยาว 3 ปี 5 ปี ซึ่งเรียกว่า “Training Roadmap” ต่อมาได้ใช้ "สมรรถนะ (Competency)" มาเป็นตัวกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งและประเมินหา "จุดอ่อน (Weakness)" ของสมรรถนะพนักงานเป็นรายบุคคลในตำแหน่งตามหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย จึงทำให้การพัฒนาคนเฉพาะเจาะจง ระบุเป็นรายบุคคลได้ และวิธีการพัฒนาผู้ที่มี "สมรรถนะที่อ่อนในบางเรื่อง" ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า IDP : Individual Development Plan ซึ่งจักอาศัยการฝึกอบรมหรือวิธีการอื่นใดก็ได้


ดังนั้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop จึงทำให้ท่านได้เรียนรู้ "การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ทั้งองค์กรและเฉพาะรายบุคคลควบคู่กันในคราวเดียว


วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม

•  มีหลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap

•  สามารถทำตามขั้นตอน Competency Based Training Roadmap ได้ถูกต้อง

•  มีหลักการในการทำ IDP : Individual Development Plan ให้ได้ผลดี

•  สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรตนเองได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยาย และ Workshop

• องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร

- กลยุทธ์ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็นอย่างไร

- ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน

- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) กำหนดไว้อย่างไร

- สมรรถนะที่เกี่ยวข้องในการทำ Training Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency


• ขั้นตอนการวาง Competency Based Training Roadmap – Workshop (มี Case ให้ลงมือทำ)

1. การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน (Competency Gap) เพื่อให้เห็นประเด็นเนื้อหาของการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (หรือใช้อีกแนวทางหนึ่งโดยวางเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมแบบเต็มรอไว้ก่อน แล้วจึงตัดทอนและ/หรือเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรภายหลัง โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบกับการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมร่วมด้วยก็ได้)

2. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competency โดยแบ่งเป็น หลักสูตรด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency Courses) หลักสูตรด้านสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency Courses) หลักสูตรด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency Courses) และให้เนื้อหาหลักสูตรอยู่ในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน Job Description แต่ละตำแหน่งงาน

3. การหาระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรที่มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าแบบใดไว้ ซึ่งมี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)

4. การกำหนดโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุม 3 ด้านที่ตอบโจทย์ทั้งองค์กร ความก้าวหน้าและประสิทธิภาพงาน

5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม


• ขั้นตอนการทำ IDP : Individual Development Plan – Workshop (มี Case ให้ลงมือทำ)

1. การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน (Competency Gap) เพื่อให้เห็นประเด็นเนื้อหาของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล

2. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competency โดยแบ่งเป็น หลักสูตรด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency Courses) หลักสูตรด้านสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency Courses) หลักสูตรด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency Courses) และให้เนื้อหาหลักสูตรอยู่ในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน Job Description แต่ละตำแหน่งงาน

3. การหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งตัวผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเห็นชอบร่วมกันในการระบุเครื่องมือ / วิธีการ ระยะเวลา การวัดผลและติตามความก้าวหน้าในการพัฒนา โดยในขั้นตอนนี้ให้ใช้หลัก 5A เพื่อให้การทำ IDP ขององค์กรนั้นประสบผลความสำเร็จ 

- Access การเข้าถึงของผู้เรียนรู้

- Active การกระทำของผู้เรียนรู้

- Acquire การได้รับของผู้เรียนรู้

- Apply การนำไปใช้ของผู้เรียนรู้

- Assess การวัดผลของผู้เรียนรู้

4. การเขียนแผน IDP : Individual Development Plan - Workshop + Forms

5. การประเมินและติดตามผล IDP - Workshop + Forms


• บทสรุปการทำ Training Roadmap & IDP ในองค์กร

 

เหมาะสำหรับ:  ผู้ที่ทำงานฝ่าย HRD, Training & Development, Learning & OD 

ระยะเวลา: 2 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด