registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การนำทีมเพื่อผลลัพท์ที่เป็นเลิศสำหรับหัวหน้า/ผู้จัดการ (Team Leading for Supervisor/Manager)

จำนวนคนดู 464 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การนำทีมเพื่อผลลัพท์ที่เป็นเลิศสำหรับหัวหน้า/ผู้จัดการ (Team Leading for Supervisor/Manager)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักประกันถึงความสำเร็จในอนาคต องค์กรสมัยใหม่ต้องมีการทำงานในรูปแบบของกลุ่มงาน กลุ่มบุคลากรมากขึ้น หรือที่เรียกว่า การทำงานเป็นทีม นั่นเอง ทีมงานนับว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างพลังร่วมเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย  การเสริมสร้างและผลักดันให้บุคลากรภายในองค์กร รู้จักวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการค้นหาเทคนิคเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงทีมงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารยุคใหม่ขององค์กรต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ เพราะในการทำงานไม่มีงานใดที่จะดำเนินไปได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ทำให้ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ได้มีการกำหนดสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร ในเรื่องการทำงานเป็นทีมไว้
หัวข้ออบรมสัมมนา

  •  ความสำคัญที่เราต้องทำงานเป็นทีมและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมผลงานสูง
  •  บทบาทของการเป็นหัวหน้าทีมและสมาชิกทีมเพื่อให้ทีม “มีประสิทธิผล”
  •  การวิเคราะห์คน 4 แบบ เพื่อให้ “อ่านทาง” สมาชิกทีมและรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการนำทีม ได้แก่
 -  การตั้งเป้าหมาย
 -  การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
 -  การมอบหมายงานในทีม
        -  การสื่อสารภายในทีม /  การประสานงานของทีม
        -  การจัดการความขัดแย้งในทีม

• เทคนิคการผสานพลังเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ได้ผล

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำทีม, การทำงานเป็นที, ผู้นำทีม, หัวหน้าทีม
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา