registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

จำนวนคนดู 8874 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

วัตถุประสงค์เพื่อ 

-เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้พัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างคอรบคลุมทุกด้าน

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

-เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ และเครือข่ายคุณภาพของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ที่สนใจในธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้ทำงานในอาชีพได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

-เพื่อยกระดับมาตรฐานของอาชัพในนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และร่วมกันรักษาภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ที่มีอาชีพนายหน้าได้รับการยอมรับและมีความมั่นคงในอาชีพต่อไปในอนาคต 

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อบรรยาย


• ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• ขั้นตอนการทำงานของตัวแทนนายหน้าและค่าตอบแทนในธุรกิจ

• จรรยาบรรณและสิทธิหน้าที่ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

• ความรู้เรื่องผังเมือง

• เอกสารสิทธิ์/โฉนด

• การทา Farming และการหาทรัพย์สินฝากขาย

• สัญญารับฝากขายประเภทต่างๆ

• ขั้นตอนการรับฝากขาย

• การเตรียมความพร้อมในการเข้าพบลูกค้า,เทคนิคการนำเสนอ,การสนทนาและการตอบข้อโต้แย้ง

• การตลาดประชาสัมพันธ์และช่องทางการขาย

• การเจรจาต่อรองและปิดการขายอสังหาริมทรัพย์

• การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และการทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

•การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

•การวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ (Rental Yield)

•เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คล่องตัวขึ้น

•แบบแผนการทำงานสู่ความสำเร็จ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตัวแทนนายหน้า, นายหน้าอสังหา, นายหน้า, นริศร อุไรกิจ