การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP)

รหัสหลักสูตร: 45825

จำนวนคนดู 706 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์หลักสูตร

    1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่านกระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าอื่นๆ

    2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ APQP

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

    - APQP คืออะไร

    - ประโยชน์ของ APQP

    - ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP

       - การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต

       - การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

       - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

       - การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

       - การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

       - ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

       - กระบวนการทบทวนความเป็นไปได้และ Feasibility Review & Risk analysis

       - การประยุกต์แนวทางของ APQP กับการเตรียมการสำหรับลูกค้าอื่น ๆ

    - Work shop


ลักษณะการอบรม :

   1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง และมีตัวอย่างประกอบ โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น

   2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

   • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด หน่วยงานจัดซื้อ ทีมงาน New Model ของแต่ละบริษัท ฯ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด