Professional Super Secretary

รหัสหลักสูตร: 48349

จำนวนคนดู 1000 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร Super เลขาSecretary


วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อนี ้นําเสนอเทคนิคที่สําคัญที่ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ  ควรมีและนําสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง นอกเหนือจากทักษะการทํางานตามปกติ ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นหน้าที่ที่มีความท้าทาย ไม่ใช่ เพียงมีหน้าที่เลขานุการหรือพนักงานต้อนรับ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับคําสั่งเพียงอย่างเดียว

ผลการวิจัยจาก CEO MD CFO และตำแหน่งอื่นๆในระดับผู้บริหารระดับสูง  ผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้านายมากถึง 50% สําหรับองค์กร ผู้ช่วย เลขาผู้บริหารเปรียบเสมือนหน้าตาของ ผู้บริหาร และองค์กร เพราะเป็นประตูแรกในการติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภายในด้วยกันเอง

หลักสูตรนี เหมาะกับผู้ช่วยฝ่ายบริหารทุกสายงานเลขาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ เป็นผู้ประสานงาน ด้วยวิทยากรมืออาชีพ 

หัวข้ออบรมสัมมนา
- เทคนิคการนําเสนอทางเลือกให้เจ้านายเพ่ือตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการไม่มีทางออกให้เจ้านายทุกครั ้งไป (Smart Assistance always gives a Possible Solution)  

- เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ท่ีติดต่อด้วย เมื่อต้องเป็นผู้ประสานสิบทิศ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะกดดัน (Interpersonal Skills)  

- เทคนิคการสร้างความประทับใจในการติดต่อส่ือสาร อาทิ การใช้โทรศัพท์ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การตอบ โต้จดหมาย (Communication Skills)  

- เทคนิคการต้อนรับแขกท่ีมาติดต่อเจ้านาย ในฐานะผู้ประสานงานด่านแรก (The First Point of Contract)  

- เทคนิคการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ เลือกเฉพาะการประชุมที่สําคัญๆ ลดเรื่องที่ไม่จําเป็น (Prevent unnecessary meeting)  

- อะไรคือหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้บริหารบ้าง ระหว่างการประชุม? 

- เทคนิคการส่ือสาร พูดระหว่างการประชุมให้ประทับใจ 

- เทคนิคการเป็นผู้จําท่ีดีให้เจ้านาย (Be the Boss’s Memory) 

- เคล็ดลับการตีความวัตถุประสงค์ของงานและของเจ้านายเมื่อได้รับมอบหมายงาน(Understand Boss’s Objective)

- เทคนิคการจัดเตรียมการประชุมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด   


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการ, secretary, เลขา, ผู้ช่วยผู้บริหาร, ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด