สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Professional Super Secretary

Professional  Super Secretary
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตร Super เลขาSecretary


วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อนี ้นําเสนอเทคนิคที่สําคัญที่ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ  ควรมีและนําสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง นอกเหนือจากทักษะการทํางานตามปกติ ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นหน้าที่ที่มีความท้าทาย ไม่ใช่ เพียงมีหน้าที่เลขานุการหรือพนักงานต้อนรับ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับคําสั่งเพียงอย่างเดียว

ผลการวิจัยจาก CEO MD CFO และตำแหน่งอื่นๆในระดับผู้บริหารระดับสูง  ผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้านายมากถึง 50% สําหรับองค์กร ผู้ช่วย เลขาผู้บริหารเปรียบเสมือนหน้าตาของ ผู้บริหาร และองค์กร เพราะเป็นประตูแรกในการติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภายในด้วยกันเอง

หลักสูตรนี เหมาะกับผู้ช่วยฝ่ายบริหารทุกสายงานเลขาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ เป็นผู้ประสานงาน ด้วยวิทยากรมืออาชีพ 

วันที่จัดงาน
จัดอบรม 3 ครั้ง  


1. ครั้งที่ 1: 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

2. ครั้งที่ 2: 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

3. ครั้งที่ 3: 22 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
- เทคนิคการนําเสนอทางเลือกให้เจ้านายเพ่ือตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการไม่มีทางออกให้เจ้านายทุกครั ้งไป (Smart Assistance always gives a Possible Solution)  

- เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ท่ีติดต่อด้วย เมื่อต้องเป็นผู้ประสานสิบทิศ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะกดดัน (Interpersonal Skills)  

- เทคนิคการสร้างความประทับใจในการติดต่อส่ือสาร อาทิ การใช้โทรศัพท์ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การตอบ โต้จดหมาย (Communication Skills)  

- เทคนิคการต้อนรับแขกท่ีมาติดต่อเจ้านาย ในฐานะผู้ประสานงานด่านแรก (The First Point of Contract)  

- เทคนิคการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ เลือกเฉพาะการประชุมที่สําคัญๆ ลดเรื่องที่ไม่จําเป็น (Prevent unnecessary meeting)  

- อะไรคือหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้บริหารบ้าง ระหว่างการประชุม? 

- เทคนิคการส่ือสาร พูดระหว่างการประชุมให้ประทับใจ 

- เทคนิคการเป็นผู้จําท่ีดีให้เจ้านาย (Be the Boss’s Memory) 

- เคล็ดลับการตีความวัตถุประสงค์ของงานและของเจ้านายเมื่อได้รับมอบหมายงาน(Understand Boss’s Objective)

- เทคนิคการจัดเตรียมการประชุมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด   


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์โดยตรงและผ่านฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการ

- ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

- ผู้ที่สนใจพัฒนาบุคลิกและศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร

สถานที่จัดงาน
T3 Residence 

อาคารทีทรี เรสซิเดนซ์ ซ.นาคนิวาส20 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท 3,000 บาท / ท่าน (รวมอาหารกลางวัน)

ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Double C Training & Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:Chanyanit Kijchadapong
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0616241656

หากท่านต้องการสมัคร Professional Super Secretary
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
3500บาท
การใช้เวลา 24 ชม ในทุกๆวันของคุณในการทำงานและการใช้ชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ เป็นเรื่องที่ทุกๆคนโดยเฉพาะคนทำงานมีความต้องการและมีความปรารถนาที่ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่การทำงานและการบริหารงานนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ ศาสตร์ และศิลปะ
3900บาท
สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
3900บาท
เป็นฐานเริ่มต้นของการมีภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง เพื่อความพร้อมในการแสดงออกในการบริหารงานด้วยนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการงาน สังคม และครอบครัว
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ