สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด (22 มิ.ย. 61)

Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด (22 มิ.ย. 61)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและเพิ่มสิทธิแก่ผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560) โดยเพิ่มบทลงโทษในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก และยังมีการนำเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดอายุเกษียณของลูกจ้างและการดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ถือว่ามีความสำคัญกับทุกองค์กร ซึ่งในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงบทลงโทษของพนักงานในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติงาน

ดังนั้น องค์กรจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งหากไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจน อาจทำให้องค์กรได้รับผลกระทบจากการเตรียมรับมือไม่ทันในการปรับแก้ข้อกาหนดและเงื่อนไขให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายใหม่ อันอาจมาจากการที่ไม่รู้ลึก รู้จริงในแนวทางการบริหารคนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหลักจิตวิทยาด้วย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ ในข้อกฎหมายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้และเข้าใจ แนวทางการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เชิงวิชาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำ ถ่ายทอด เผยแพร่ หรืออบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน

Ø ประเด็นสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

Ø ลูกจ้างเกษียณอายุ รับเงินค่าชดเชยได้แล้ว อัตราโทษสำหรับนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าชดเชย

Ø พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 เพิ่มโทษการใช้แรงงานเด็ก

Ø อย่ามองข้าม! ประกันสังคม สิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้

Ø รู้หรือไม่? 14 โรคอะไรบ้าง? ที่ประกันสังคมไม่จ่าย

Ø กฎหมายแรงงาน วันหยุด วันลา และหลักเกณฑ์ที่ควรรู้

Ø กฎหมายแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานเด็ก

ข้อควรระวังในการออกหนังสือเตือนพนักงาน / หนังสือเตือนที่ถูกต้อง

Ø พนักงานลาป่วยเป็นนิจ ต้องเลิกจ้างหรือไม่ ทำอย่างไร มีผลทางกฎหมายหรือไม่

Ø ตัวอย่างปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นจริง

2. Social Network กับการทำงานของพนักงานในองค์กร

Ø เจาะประเด็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

Ø มารยาทการใช้เทคโนโลยีในที่ทำงาน

Ø สิทธิลูกจ้างกับการใช้อินเตอร์เน็ตในที่ทำงาน

Ø วิธีจัดการกับพนักงานที่เล่นโทรศัพท์ในเวลางาน

Ø ตักเตือนลูกน้องที่เล่นโทรศัพท์ในเวลางานอย่างไร ไม่ให้ผิดใจกัน

Ø บทลงโทษ : เมื่อพนักงานใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

รูปแบบการอบรม

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม พร้อมยกตัวอย่าง

2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร
วิทยากร อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไป

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.tesstraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสาลินี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด (22 มิ.ย. 61)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation)..การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เ
2900บาท
้เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป..ไม่มีสูตรตายตัว…ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาคุ้มครอง /เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมาก /หากบริหารเป็น..ก็จะได้ใจและได้ผลงานไปพร้อมกัน /หากบริหารไม
3900บาท
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON HR) วิทยากร: ดร.กฤติน กุลเพ็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือ
2900บาท
เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำและ
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
เพื่อให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะด้านการปกครองคน
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ หัวข้อการอบรม / สัมมนา • ICE BREAK ละลายพฤติกรรม • ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ • ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร? • ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล • แนวทางการค้นหาจุดเด่น แ
3900บาท
เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HRไปใช้ เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำและใช้เครื
4000บาท
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร