การบริหารและจัดการสัญญา | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารและจัดการสัญญา

จำนวนคนดู 68 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารและจัดการสัญญา
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
นักจัดซื้อควรวางแผนดําเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น คือ การทําข้อกำหนดของงาน (SOW) คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เลือกใช้สัญญา/ข้อความที่เหมาะสม การค้ำประกันที่รัดกุมค่าปรับ กําหนดระยะเวลา/งวดการส่งมอบที่เป็นไปได้จริง

ในขั้นตอนของการบริหารสัญญา(Contract Management) ซึ่งหมายถึงการติดตามดูแลควบคุมและสังเกตความผิดปกติต่างๆ ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้รับสินค้าหรือบริการหรืองานเสร็จไม่มีอะไรผิดพลาดหรือล่าช้ากว่ากําหนด รวมถึงรักษา/ใช้สิทธิ ของผู้ซื้อ/ผู้ว่างจ้างตามสัญญาและตามที่กฏหมายกําหนดในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

เราไม่ปรารถนาจะเห็นการปรับหรือเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เราประสงค์จะให้งานเสร็จตามเวลา หรือต้องการจะได้สินค้าถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยเหตุนี้นักจัดซื้อจึงต้องมีความรู้ในการบริหารสัญญาอย่างครบวงจร


ประโยชน์ที่จะได้รับ  

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารและจัดสัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเอกสารประกอบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 -ขั้นตอน/พื้นฐานการบริหารสัญญา

 -การจัดทําข้อกําหนด (SOW) และขอบเขตของงานในแต่ละประเภท

- สาระสําคัญของสัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

 -สิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามกฏหมาย การระงับสัญญาตามข้อกฎหมาย

 -ข้อความในสัญญามาตรฐาน/สัญญาต่างประเทศ และตัวอย่าง

 -หลักค้ําประกันที่เกี่ยวข้องกับงานสัญญา

 -กฎหมายพื้นฐานด้านอากร การลงนามในสัญญา และการมอบอํานาจ

 -การออกหนังสือบอกกล่าว (Notice) และหนังสอแสดงเจตจำานงค์ (Letter of Intent-LOI)

 -ขั้นตอนการควบคุม ติดตาม การตรวจรับ และส่งมอบสินค้า/บริการ

 -การปรับ เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

- การขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลงปริมาณ/ขอบเขต การสงวนสิทธิ์ และการบอกเลิกสัญญา

 -ตัวอย่างคดีพิพาทที่เกิดขึ้น

 -ระบบบริหารสัญญาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐดัวยอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement)


วิทยากร

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์

 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

 อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

 อดีตวิศวกรโครงการ ประมูลแลการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

 อดีตหัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมนา, จัดซื้อ, หัวหน้าลูกน้อง
Green Procurement การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
3,900บาท
Green Procurement Policy จะเป็นกฎเกณฑ์การจัดซื้อ สมัยใหม่ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องเรียน ต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการ จัดซื้อเพื่ออนาคต
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
3800บาท
 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย  ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
3900บาท
เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการของตนเอง เพื่อเข้าใจในการเข้าพบลูกค้าหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน
3900บาท
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสร
Professional Sales Coordinator
3,900บาท
กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้
ครบเครื่องเรื่องจัดซื้อ (All About Purchasing)
3,900บาท
สรุปเรื่องราวต่างๆ ของหน่วยงานจัดซื้อว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เป้าหมาย กิจกรรมต่างๆความเชื่อมโยงทั้งในและนอกองค์กร ฉบับย่อ เข้าใจง่ายพร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
3900บาท
หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา 2) นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ 3) แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา 4) ความสำคัญของการวาง
อบรม หลักสูตร Proactive Sales for increasing New Customer
6800บาท
นักขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ค้นหา และได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
เทคนิคการขายและการต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคส์และโทรศัพท์
3800บาท
ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย  ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหร