การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (APQP & PPAP)

จำนวนคนดู 474 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (APQP & PPAP)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่รู้กันว่า เมื่อมีรุ่นใหม่ ๆ ของรถยนต์เกิดขึ้นในตลาด ห่วงโซ่ของการส่งมอบ ต้องมีการเตรียมตัวในการผลิตและยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นผู้ส่งมอบต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดของการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้รับผิดชอบในองค์กรต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ของ APQP & PPAP

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการตาม phase ต่าง ๆ ของ APQP รวมถึง level ต่าง ๆ ของ PPAP

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่และ ยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียมเอกสารใด้อย่างถูกต้องตามหลัก APQP & PPAP

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการจัดทำ control plan หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1.หลักการพื้นฐานของ APQP & PPAP

2.APQP & PPAP คืออะไร

3.APQP phase และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1เฟส 1 การวางแผนและกำหนดแผนงาน

3.2เฟส 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.3เฟส 3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

3.4เฟส 4 การทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

3.5เฟส 5 ข้อมูลป้อนกลับ การประเมินผล และปฏิบัติการแก้ไข

4.แผนควบคุม (Control plan) คืออะไร

5.การประยุกต์ใช้ PPAP

6.ระดับการส่งมอบ PPAP 

7.เอกสารที่สนับสนุน PPAP

8.การเขียนใบอนุมัติผลิตภัณฑ์ PSW

ระยะเวลาอบรม  

- 1 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ 

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)กำหนดการฝึกอบรม :

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า, APQP & PPAP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด