เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (APQP & PPAP)

จำนวนคนดู 389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (APQP & PPAP)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่รู้กันว่า เมื่อมีรุ่นใหม่ ๆ ของรถยนต์เกิดขึ้นในตลาด ห่วงโซ่ของการส่งมอบ ต้องมีการเตรียมตัวในการผลิตและยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นผู้ส่งมอบต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดของการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้รับผิดชอบในองค์กรต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ของ APQP & PPAP

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากระบวนการตาม phase ต่าง ๆ ของ APQP รวมถึง level ต่าง ๆ ของ PPAP

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่และ ยื่นอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียมเอกสารใด้อย่างถูกต้องตามหลัก APQP & PPAP

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการจัดทำ control plan หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1.หลักการพื้นฐานของ APQP & PPAP

2.APQP & PPAP คืออะไร

3.APQP phase และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1เฟส 1 การวางแผนและกำหนดแผนงาน

3.2เฟส 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.3เฟส 3 การออกแบบและพัฒนากระบวนการ

3.4เฟส 4 การทดสอบรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

3.5เฟส 5 ข้อมูลป้อนกลับ การประเมินผล และปฏิบัติการแก้ไข

4.แผนควบคุม (Control plan) คืออะไร

5.การประยุกต์ใช้ PPAP

6.ระดับการส่งมอบ PPAP 

7.เอกสารที่สนับสนุน PPAP

8.การเขียนใบอนุมัติผลิตภัณฑ์ PSW

ระยะเวลาอบรม  

- 1 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ 

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)กำหนดการฝึกอบรม :

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า, APQP & PPAP
นายจ้างรับมืออย่างไร..?   ประเด็นเกิดวิกฤต  โรค COVID-19 ระบาด
1500บาท
ชำระค่าสัมมนาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%เรียนสด! ผ่าน VDO Call
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
3,900บาท
มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร,เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม,เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ,ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครง
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล  (Effective Workload Collection  for Workforce Analysis)
3900บาท
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 10 มกราคม 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
1500บาท
ด่วน !!! อบรม ออนไลน์ (สอนสดผ่าน Line หรือ Skype) เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ,ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
3,900บาท
งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และงานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance)
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
3900บาท
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดในการทำ DOJO Training เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น