หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 784 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์:

    1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน E-mail เชิงทางธุรกิจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

    1.ความรู้ทั่วไปในการเขียนจดหมาย และ เอกสารอื่นๆที่จำเป็น 

   2.สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ

    3.ขั้นตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

    4.หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ

    5.ประเภทของจดหมายธุรกิจ

    6.โครงสร้างของจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจ

    7.คำวลี และ สำนวนในจดหมายธุรกิจ และและ เอกสารทางธุรกิจ

    8.เทคนิคเพิ่มเติมในการเขียนเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ – บันทึก และ รายงานการประชุม (Memorandum)

    9.วิธีการเขียนอีเมล์ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้แก่ การเขียนตอบขอบคุณลูกค้า การเขียนจดหมายตอบรับแจ้งให้ทราบ การเขียนตอบข้อสงสัย การเขียนจดหมายตอบลูกค้าอย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจ เป็นต้น

    10. เทคนิคอื่นๆ ในการเขียนอีเมล์ ทางธุรกิจ

    11. ข้อพึงระวังในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจ

    12. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน


ใบรับรอง: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียนเมลภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, E-mail, การเขียนจดหมาย, เขียน E-mail เชิงธุรกิจ, เลขานุการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด