ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร: 62880

จำนวนคนดู 633 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

         หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่นๆ ในองค์การ จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและสำนักงานให้ทันสมัยถึงพร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนให้กับองค์การธุรกิจในปัจจุบันนั่นเอง


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท และความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของหน่วยงานธุรการที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหา

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

     การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

       - ความสำคัญของงานธุรการ

       - การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

       - บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ

       - แบบทดสอบ

     หลักการบริหารและการพัฒนา

       - แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

       - กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

o การพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจ

o การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

o การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

     การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และนำเสนอ)

       - การบริหารสำนักงานยุคใหม่

       - การบริหารระบบงานเอกสาร

       - การบริหารระบบ outsource

       - การบริหารการประชุม

     สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม (Group Case Study) และเฉลย

     คำถาม – คำตอบ


เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร, ธุรการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด