สัมมนา Online : การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร: 63141

จำนวนคนดู 350 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ได้นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบโดยผ่านการตรวจประเมิน Audit จาก Certified Body ก่อนที่จะได้ใบรับรอง Certificate และเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังสามารถธำรงรักษาระดับความเป็นมาตรฐานและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ จึงกำหนดให้ต้องมีการตรวจประเมินระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี

หลักสูตร การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015 นี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการ Audit สิ่งที่ต้องมีการจัดทำก่อนการ Audit และการเตรียมพร้อมของกระบวนการต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในความพร้อมของทุกหน่วยงานในองค์กร สามารถรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ 

2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล 


หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1. QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 

2. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก 

3. หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์ 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

· หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00- 16.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

· การตีความข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 

· หัวใจสำคัญของข้อกำหนด ISO 9001:2015 แต่ละข้อ 

· กิจกรรมที่ต้องดำเนินการก่อนการ Audit จาก Certified Body 

· สิ่งที่ต้องมีและจัดเตรียมก่อนการ Audit จาก Certified Body 

· หลักเกณฑ์และรูปแบบของการ Audit จาก Certified Body 

· วิธีการตอบคำถาม การชี้แจงและแสดงหลักฐานในการ Audit 

· สิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างการ Audit จาก Certified Body 

· ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ Audit จาก Certified Body 

· ตัวอย่างประเด็นคำถามยอดฮิตและเทคนิคการตอบในการ Audit แต่ละหน่วยงาน 

· หาก Certified Body พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ต้องทำอย่างไร 

· ผลการ Audit มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร 

· วิธีการตอบ NC จากการ Audit ของ Certified Body

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit, Audit, Certified Body, ISO 9001:2015, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด