ทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 132 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน การประสานงาน แรงงานสัมพันธ์และผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น แต่ เป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก หาก “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งทั้งเรื่องทักษะการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานซึ่งรวมไปถึงกรอบความคิด ( Mind set) ที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ทำให้มีผลเสียอย่างมากต่อองค์กรและหน่วยงานนั้นๆ

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้กับบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน” ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่ กรอบแนว คิด (Mind set), ทัศนคติ (Attitude), การรู้จักตนเอง (Self-Approach), และเครื่องมือการเป็นผู้บังคับบัญชา (Supervisory Techniques) ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะที่ดีทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารและองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม 


Module ที่ 1 ผู้บังคับบัญชากับการพัฒนาตนเอง

-ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ผู้บังคับบัชาและผู้นำ (Duties, Role & Integrity of Supervisor & Leadership)

-Advance P- O -L- C เครื่องมือในการบริหารจัดการสำหรับผู้บังคับบัญชา

-กรอบแนวคิดของการเป็นผู้นำ(Leadership Mindset)

-สภาวะการบริหารงานของผู้นำ/ผู้บังคับบัญชา (Transactional Analysis, T/A) (Workshop)

-ภาวะผู้นำและเทคนิคการเป็นผู้นำที่ดีของผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน

            Agile Leadership และผู้นำที่ดี ในยุค Agile

            ภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและการปรับตัว ( VUCA, Transformation, Challenge & Disruption Leadership)

            ตัวชี้วัดของความเป็นผู้นำ (Leader Indicators)

            ภาวะผู้นำ 5 ระดับ ( 5 Level of Leadership_ John C. Maxwell)

Module ที่ 2 ผู้นำกับการบริหารจัดการ

  รู้จักกับลูกน้อง 4 ประเภทและการบังคับบัญชาลูกน้องแต่ละประเภท(Workshop)

(วิธีการการสื่อสาร, สั่งงาน สอนงาน, การเป็นพี่เลี้ยง, การให้คำปรึกษา)

  รูปแบบการบริหารของผู้นำและภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)

  ภาวะผู้นำกับการจูงใจ การสร้างศรัทธา สร้างขวัญกำลังใจให้ลูกน้องรักและยอมรับ

          เทคนิคการจูงใจและสร้างศรัทธาจากลูกน้อง

          4 H จิตวิทยาในการครองใจคน

  ภาวะผู้นำกับ “ทำงานเป็นทีม การสร้างทีม ” ที่มีประสิทธิภาพ

          7 Keys of Successful Team

          T-E-A-M_W-O-R-K Paradigm (Workshop)

         High Performance Teamwork


Sponsored
หลักสูตรอบรม Super Service Excellence

หลักการและเหตุผล        ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างคว...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร 2. เพื่อให้...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหัวหน้างาน, อบรมผู้นำ, ทักษะการบังคับบัญชา, หัวหน้างานที่ดี, ปรับตัวเข้าหาลูกน้อง, บังคับบัญชา