เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

จำนวนคนดู 138 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
งานสนับสนุน (Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้น มีส่วนผลักดัน และช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จ หลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจงานเลขานุการอย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพงานเลขานุการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ "ศิลปะในการครองใจเจ้านาย"

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่ และเป็นมากกว่าคำว่า...เลขานุการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

1. เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

- จรรยาบรรณ และคุณสมบัติ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ

- การเตรียมการสู่ความพร้อม

- การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

- การสร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ

2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ

- การวางแผนและบริหารเวลางาน

- การบริหารเวลาผู้บริหารและตนเอง, การนัดหมายงาน

- การบริหารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่สำนักงาน

- การจัดระเบียบงาน และทบทวนงาน

- การบริหารสำนักงาน

- การบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บ

- การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก

- การใช้โทรศัพท์

- การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ

- เครื่องมืออุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการ

- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ

- การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน

- การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

- ศิลปะการบริหารความเครียด


เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0, เลขานุการ, ผู้ช่วยผู้บริหาร, เลขา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด