สัมมนา Online : ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)

รหัสหลักสูตร: 65091

จำนวนคนดู 115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตร ทักษะผู้นำมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน

2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน

3. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø ระดับหัวหน้างาน

Ø ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การบริหารตนเอง

· บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)

· ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill)

· การพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวหัวหน้างาน (Self-Development)

· การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)

· เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)

· การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)

Workshop ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

การบริหารทีม

· ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

· ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)

· ศิลปะการติดตามงาน (Follow up)

· เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)

· สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

· ถาม-ตอบ

Workshop การบริหารงานแบบมืออาชีพ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ, Professional Leadership Skills, ผู้นำ, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด