Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66250

จำนวนคนดู 1268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Train the Trainer  สร้างวิทยากรมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     สังคมโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่ไร้พรมแดน ทำให้องค์การต่าง ๆ ต้องพยายามปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอันฉับพลัน ( Disruption) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งหากมองย้อนกลับไป หลายองค์การเลือกที่จะปรับตัวโดยการมุ่งเข้าสู่ความเป็นระบบสากลมากขึ้น

     โดยมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ แต่หลายองค์การกลับประสบปัญหาในการบริหารงานจัดการกับพนักงาน เพราะพนักงานบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ โดยเฉพาะองค์การเอกชนที่ประสบปัญหาด้านความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานในบริษัท ความหลากหลายในองค์การส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural diversity) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลรวมไปถึงผลการดำเนินงานขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจเป็นผลต่อเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่ทำงานเดิม ความแตกต่างทางด้าน นิสัย พฤติกรรม วัฒนธรรมของพนักงาน ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการทำงานของบุคคล หากมีความแตกต่างกัน ย่อมทำให้ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน แตกต่างกันด้วย ดังนั้นการจัดการความหลากหลาย เพื่อลดความขัดแย้งของพนักงาน (Cultural conflict) รวมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถกำหนดแนวทางการบริหารเพื่อนำพาองค์การให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบริหารบุคคล(พนักงาน)ภายในองค์การให้อยู่อย่างมีความสุข และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ การใช้วิธีการอบรมในหลักสูตรนี้ จะช่วยทำให้บุคคล(พนักงาน)เกิดความพึงพอใจ และมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น 

     หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อการพัฒนาแบบต่อเนื่องละยั่งยืนของพนักงาน จากหัวหน้างานสู่พนักงาน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และการปฏิบัติตาม ด้วยความเชื่อ ศรัทธา และรักในหัวหน้างาน และองค์กรอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง           หลักสูตร สร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์ (Our Missions)
     1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
     2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

     3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ได้

     1.    หัวหน้างานมีความสามารถและเทคนิคในการสอนงานเพิ่มขึ้น
     2.    พนักงานขาย มีความรักในอาชีพ องค์การ หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
     3.    ยอดขายเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
     4.    เกิดวัฒนธรรมอันดีในองค์การ จากรุ่นสู่รุ่น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา

   Part : 1 สร้างกลยุทธ์การสอนที่แตกต่างในแบบคุณ

                  - Lecturer Overview

                  - สร้างทัศนคติและปรับมุมมองการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร

                  - เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม

                  - เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อช่องทางการเสนอสอน

                  - การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ

                  - จุดแรกในการสอนงาน

                  - เพิ่มเติมองค์ความรู้ เพื่อสู้ความตื่นเต้น

                  - เทคนิคการค้นหาจุดขายในการเป็นวิทยากร

   Part:2 ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนออย่างวิทยากรมืออาชีพ

                  - บุคลิกภาพการพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก

                  - ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

                  - จิตวิทยาการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟังบรรยาย

                  - พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัวชี้วัด

                  - สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

                  - สิ่งที่ควรพูดให้โดดเด่น

                  - เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

                  - เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน

                  - การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว

                  - ล็อกสายตาผู้ฟัง ด้วย Eyes communicate

                  - การนำเสนอต่อหน้าชุมชนอย่างมีเสน่ห์

                  - การสรุป  และ ตอบคำถาม 

วิธีการดำเนินการ
    เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การะดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    เจ้าของกิจการ / ผู้บริหารทุกระดับชั้น / ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนก / หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน  30 คน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Train the Trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ, Train the Trainer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล