การค้นหาความสามารถ ตามศักยภาพรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ Individual Development Plan Competency Assessment (หลักสูตร 2 วัน)

รหัสหลักสูตร: 65992

จำนวนคนดู 1812 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การค้นหาความสามารถ ตามศักยภาพรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  Individual Development Plan  Competency Assessment (หลักสูตร 2 วัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

     สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็น ASSESSOR ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการค้นหาความสามารถตามศักยภาพรายบุคคล
  2. เพื่อฝึกทักษะความสามารถในการเป็น ASSESSOR ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการขององค์กรและมีความสอดคล้องกับ COMPETENCY ของตำแหน่งงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากร และวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ได้ตรงตามที่ต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
  4. เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการทดสอบ และวิธีการวิเคราะห์ทุกเครื่องมือ จากโปรแกรม Microsoft Excel  Assessment โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับองค์กร
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทาง การวัดผลประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นในการประเมินผลที่มีคุณภาพสำหรับการวางแผนและการพัฒนาบุคลากร
  6. เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล และการใช้หลักจิตวิทยาสำหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

วันที่แรก

     1.คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นการเป็น ASSESSOR ให้ประสบความสำเร็จกับการประเมินความสามารถ Sales Competency

     2.ความเข้าใจเกี่ยวกับคำจำกัดความและคุณลักษณะที่สำคัญๆ ของกรอบความามารถ (Competency Name)

     3.วิธีการให้เกณฑ์คะแนนความสามารถอย่างเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนด

              • เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (Basic Level)

              • เกณฑ์ขั้นกลาง (Intermediate Level)

              •เกณฑ์ขั้นก้าวหน้า (Advance Level)

              •เกณฑ์ขั้นเชี่ยวชาญ (Expert Level)

     4.การจัดหมวดความรู้ ความสามารถสำหรับการประเมินผล (Competency Allocation of Exercise to Criteria)

              •หมวดความรู้และทักษะ (CAN DO)

              •หมวดทัศนคติและการทำงาน (WILL DO)

              • หมวดบุคลิกภาพ (WILL FIT)

     5. ความจำเป็นและความสำคัญของการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้วยแบบทดสอบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสัมพันธ์กับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

         อย่างเหมาะสม ของหมวดทัศนคติและการทำงาน (WILL DO) และ หมวดบุคลิกภาพ (WILL FIT)

              •Personality Assessment

              •Leadership Assessment

              •Service and Selling Assessment

              •Teamwork Assessment

        Workshop 1 : แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Assessment)

       - ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาบุคลิกภาพ 8 ด้าน คือ

              •การเป็นช้างเท้าหน้า (Dominance)

              •การกล้ายืนหยัดเรียกร้อง (Assertiveness)

              •การต้องการความสำเร็จ (Achievement)

              •การต้องการเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy)

              •การต้องการเป็นที่ยอมรับ (Affiliation)

              •ความสุขุมใจเย็น (Calm)

              •ความคิดริเริ่ม (Initiative)

              •การควบคุมตนเอง (Self-Confidence)

       - คำจำกัดความหมายของบุคลิกภาพ 8 ด้าน

       - การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับการฝึกอบรม-สัมมนา

       Workshop 2 : แบบทดสอบภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)

       - ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาภาวะผู้นำ 7 ด้าน คือ

              •ภาวะผู้นำ (Leadership)

              •การสอนและแนะนำ (Coaching)

              •การสื่อสารการสื่อความ (Communication)

              •การนำเสนอ (Presentation)

              •การวางแผนการจัดการ (Planning/Organizing)

              •การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

              •การตรวจสอบทบทวน (Monitor/Review)

        - คำจำกัดความหมายของภาวะผู้นำ 7 ด้าน

        - การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับกับการฝึกอบรม-สัมมนา

       Workshop 3 : แบบทดสอบทักษะการบริการและการขาย (Service and Selling Assessment) เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับทุกตำแหน่งงานที่ให้บริการ

        - ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจาก โปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาการบริการและการขาย 7 ด้าน คือ

              •ทักษะการสื่อสาร (Communication)

              •ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)

              •ความเป็นมิตร (Friendliness)

              •ความมั่นใจในตนเอง (Confidence)

              •การโน้มน้าวจูงใจและหว่านล้อม (Persuasiveness)

              •ทักษะการขายการบริการ (Service and Selling Skills)

              •ความรู้เกี่ยวกับงานหรือความรับผิดชอบ (Product Knowledge)

        - คำจำกัดความหมายของภาวะผู้นำ 7 ด้าน

        - การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับกับการฝึกอบรม-สัมมนา

       Workshop 4 : แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม (Teamwork Assessment)

        - ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจาก โปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 5 ด้าน คือ

               •การมีส่วนร่วมในภาวะผู้นำของทีม (Share Leadership)

               •ทักษะการทำงานเป็นทีม/กลุ่ม (Group Work Skills)

               •การสร้างบรรยากาศ (Team Climate)

               •ความเหนียวแน่นของการรวมกลุ่ม (Cohesiveness)

               •การมีส่วนร่วมของสมาชิก (Contribution)

        - คำจำกัดความหมายของการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 5 ด้าน

        - การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับการฝึกอบรม-สัมมนา

     6. การวิเคราะห์ผล และการรายงานผลของการประเมินความสามารถการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการในด้านความรู้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามแนวทางหน่วย               งานและบริษัท โดยยึดหลักการวัดค่าความสามรถต่างๆ เช่น Core Leadership Competency, Core Business หรือ Vision

วันที่สอง

     1. ความจำเป็นและความสำคัญของการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้วยแบบทดสอบการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสัมพันธ์กับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

         อย่างเหมาะสม ของหมวดความรู้และทักษะ (CAN DO)

       Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติการทำกิจกรรมวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และนำไปใช้ของความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานของพนักงาน” เพื่อทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็น ASSESSOR อย่างมี                               ประสิทธิภาพ

     2.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร (Goal Setting, Core Values, Competency or Quality Statement)

     3.รูปแบบของผลการประเมินผลปฏิบัติงานที่นิยมใช้

     4.จิตวิทยาที่หัวหน้าต้องนำมาใช้ในการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

             - การแจ้งผลการที่ จะมีผลกระทบทางบวก

             - การแจ้งผลการที่ จะมีผลกระทบทางลบ

             - เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

     5.วิธีการและขั้นตอนการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์

     6.เทคนิคและ การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

             - เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

             - เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

             - เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

     7.เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง

             - การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

             - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)

             - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)

             - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

             - การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

             - การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)

             - การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)

             - การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)

             - การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

     8.Workshop 5 : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน และการให้คำ ปรึกษาในรูปแบบต่างๆ

     9.การนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ

     10.ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลและแนวทางแก้ไข

           สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

           - การบรรยาย 

           - กิจกรรม และเกม 

           - การแสดงออก

           - กลุ่มสัมพันธ์ 

           - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

     ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

            - Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

            - ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

            - ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

            - ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

            - ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

            - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

            - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

            - ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

            - Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

            - ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

              ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

               A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

           - ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

             ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

             Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

             Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

             DDI-Development Dimensions International (Thailand)

             Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การค้นหาความสามารถ ตามศักยภาพรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ Individual Development Plan Competency Assessment (หลักสูตร 2 วัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การค้นหาความสามารถตามศักยภาพรายบุคคล, Individual Development Plan

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด